× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Khóa học lập trình Java Core Online

Khóa học lập trình Java Core dành cho người mới bắt đầu. Thành thạo java core sau 3 tháng!

Thời lượng: 25

Thời gian học: 2 Buổi/Tuần

Số lượng học viên: 18

Đăng ký ngay

Bạn nhận được gì sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học lập trình Javacore cơ bản tại T3H, bạn sẽ nắm vững các kiến thức sau.

Có khả năng sử dụng ngôn ngữ trình lập trình cơ bản - Java Core
Hiểu các khái niệm, kiến thức lập trình hướng đối tượng Java (overload, override, inheritance, Java IO, file/database/exception handling, vv.)
Hiểu và tuân thủ coding convention, tuân thủ theo thiết kê, không mắc lỗi common defects
Biết sử dụng tool IDE
Nhận chứng nhận do Viện CNTT T3H Hà Nội cấp sau khi hoàn thành project cuối khóa. Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau quá trình học với các doanh nghiệp liên kết với T3H

Lộ trình

[ Phần 1: Tìm hiểu chung về ngôn ngữ lập trình Java ]

Thời lượng: 4 buổi

"Hiểu về thì trường lao động hiện tại

Java là gì
Cài đặt môi trường phát triển
Tạo ứng dụng Java đơn giản
Nâng cấp ứng dụng
Tính toán số học
Các biểu thức điều kiện"
"Classes - Lớp
Objects - Đối tượng
Methods - Phương thức
Các kiểu dữ liệu trong Java (nguyên thủy, đối tượng)
Phạm vi chia sẻ dữ liệu trong Java"
"Điều kiện if
Điều kiện if ... else
Vòng lặp while
Toán tử tăng giảm"
"Vòng lặp for
Vòng lặp do – while
switch – case
break & continue
Toán tử logic"
"Phương thức tĩnh - Static method
Nạp chồng toán tử - Overload method

Mảng - array
Cấu trúc dữ liệu ArrayList"

[ Phần 2: Các thuật toán cơ bản ]

Thời lượng: 3 buổi

linear search, binary search
insertion sort, bubble sort, selection sort
couting sort (nâng cao có thể dạy về quick sort/hoặc mergr sort)

[ Phần 3: Lập trình Hướng Đối Tượng ]

Thời lượng: 2 buổi

"Lập trình hướng đối tượng là gì?
Các tính chất trong lập trình hướng đối tượng?
Cách phân tích bài toán bằng lập trình hướng đối tượng
Công nghệ Java là gì?
Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng bằng Java
Tính trừu tượng"
"1. Tính chất kế thừa
- Kế thừa từ lớp cha
- Thực thi Interface

2. Tính đa hình
- Override
- Overload
"

[ Phần 4: String Builder ]

Thời lượng: 4 buổi

"Đối tượng StringBuilder và StringBuffer, String
Các phương thức của String
Các phương thức của Stringbuilder, Stringbuffer
"
"Xử lý ngoại lệ trong Java
Đối tượng File
Đọc ghi file bằng FileInputStream & FileOutputStream
Bài toán Download File qua mạng"
"Tổng quan về Collections
Kiểu Wrapper
Autoboxing vs Auto-Unboxing
Collection interface & Collections class
Lists
ArrayList – Vector – LinkedList
Collections methods"

[ Phần 5: Lập trình giao diện trong Java ]

Thời lượng: 4 buổi

"Lập trình giao diện SWING & AWT
Các đối tượng JFrame, JPanel
Cách sử dụng CardLayout & NullLayout
Xử lý các sự kiện WindowListener, MouseListener, KeyListener, cách sử dụng WindowAdapter, MouseAdapter, KeyAdapter.
Khái niệm ánh xạ đối tượng trong Java"
"1. Các đối tượng JButton, JLabel, JTextField, JProgressBar
2. Xử lý các vấn đề liên quan đến giao diện
- UI LookAnd Feel cho JFrame.
- Cách bố trí JButton, JLabel, JTextField, JProgressBar trong JPanel cho từng bài toán giao diện
- Xử lý các sự kiện ActionListener, KeyListenser cho các đối tượng trên."
"1. Đối tượng Graphic và Graphics2D, phương thức paintComponent
2. Các phương thức vẽ chữ, vẽ hình, vẽ ảnh trong Graphics2D
3. Bảng mã màu RGB
4. Kỹ thuật khử răng cưa"
"1. Các kỹ thuật xử lý trong lập trình đồ họa
- Phân tích các đối tượng và sơ đồ liên kết các đối tượng trong bài toán Game
- Xử lý va chạm giữa 2 đối tượng
- Lắng nghe KeyListener trong Jpanel
- Sử dụng Thread trong Java
- Xử lý đồng bộ tốc độ của các đối tượng trong 1 luồng
2. Phân nhóm làm game/app Java
3. Gợi ý, tư vấn cách làm các game/app cho sinh viên"

[ Phần 6: Lập trình java web ]

Thời lượng: 5 buổi

"1. Cấu trúc project spring boot
2. Maven trong spring boot (package mangager của java) và cac sử dụng nó
3. Giải thích hàm Main spring và chạy chương trình spring boot (backend)
4.Controller và các method http (GET, POST, DELETE, PUT) của Rest api: @GetMapping, @PostMapping, @PutMapping, @DeleteMapping"
"1. Dependency, injection trong spring boot.
2. Bean trong spring boot.
3. Các annotation (@Controller, @Component, @Repository, @Service)"
"1. Cơ sở dữ liệu posgresql
2. Tìm hiểu hibernate, jpa
3. Ứng dụng cơ sở dữ liệu vào để viết api"
Spring Security (JWT)
Deploy lên Heroku, cach check log và một số command line

[ Phần 7: "Bài tập lớn cuối khóa Ôn luyện kiến thức" ]

Thời lượng: 3 buổi

"1. Support các sinh viên về các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các funtion.
2. Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
3. GV chấm điểm đồ án, gửi kết quả về phòng Đào tạo để làm cơ sở cấp chứng chỉ cho học viên"
"1. Support các sinh viên về các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các funtion.
2. Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
3. GV chấm điểm đồ án, gửi kết quả về phòng Đào tạo để làm cơ sở cấp chứng chỉ cho học viên"
"1. Support các sinh viên về các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các funtion.
2. Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
3. GV chấm điểm đồ án, gửi kết quả về phòng Đào tạo để làm cơ sở cấp chứng chỉ cho học viên"

Sản phẩm học viên

Feedback học viên

Lập trình Java Core

Đăng ký

  • Ưu đãi 35% khóa học khi đăng ký trong tháng 10
  • Giảm 100 - 500k khi đăng ký theo nhóm 2 - 6 người
  • Cam kết việc làm ngay sau khóa học
  • Học lại miễn phí nếu chưa đạt đầu ra
Chương trình đào tạo