× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Khóa học lập trình Android với Java, Kotlin

Thành thạo lập trình Android sau 135h với giảng viên từ doanh nghiệp. Hỗ trợ việc làm sau khóa học.

Thời lượng: 135h (6 tháng)

Thời gian học: 2 buổi/tuần

Số lượng học viên: 15-18

Đăng ký ngay

Vì sao nên học lập trình di động Android

Top 1
Ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ

Java được cho là ngôn ngữ lập trình đang phát triển mạnh cùng độ phổ biến rộng khắp với phạm vi sử dụng lớn

1029$
Thu nhập bình quân

Lương của lập trình viên Android tại Việt Nam năm 2020 có mức thu nhập trung bình ở top đầu

53.000
Jobs Tại Việt Nam

Vị trí Lập Trình Viên Android chưa bao giờ hết HOT với dự đoán năm 2022 có đến 53.000 Jobs tại thị trường Việt Nam cho vị trí này.

1,7 tỷ
Thiết bị di động Android

Thị trường Android ngày càng lớn, hệ điều hành Android được sử dụng cho hơn 85% thiết bị di động

Bạn nhận được gì trong khóa học lập trình Android Kotlin tại T3H

Tham gia khóa học lập trình di động Android tại T3H bạn sẽ nắm vững các kiến thức về lập trình di động Android và đạt được:

Nắm chắc kiến thức java core, có khả năng phân tích, giải quyết các bài toán theo Lập trình Hướng đối tượng (OOP). Xây dựng các bài toán quản lý trên Java, Xây dựng project App/Game theo từng Level.
Có khả năng tự xây dựng các ứng dụng Android dựa trên ý tưởng của bản thân và vận dụng những kiến thức Android được cung cấp từ đội ngũ giảng viên đến từ doanh nghiệp.
Nội dung đào tạo thiết kế chi tiết, bài bản theo chuẩn đầu ra Doanh nghiệp cho vị trí Intern/ Fresher. Học viên được training theo chuẩn Coding Convention và tự build được project sau quá trình đào tạo.
Được support CV xin việc và tips phỏng vấn ngay trong khoá đào tạo.
Được cấp chứng nhận và hỗ trợ việc làm khi hoàn thành khóa học tại T3H.

Lộ trình

[ Phần 1: Lập trình cơ bản với Java ]

Thời lượng: 15 buổi

"Lập trình hướng đối tượng là gì?
Các tính chất trong lập trình hướng đối tượng?
Cách phân tích bài toán bằng lập trình hướng đối tượng
Công nghệ Java là gì?
Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng bằng Java
Tính trìu tượng"
"Lập trình hướng đối tượng là gì?
Các tính chất trong lập trình hướng đối tượng?
Cách phân tích bài toán bằng lập trình hướng đối tượng
Công nghệ Java là gì?
Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng bằng Java
Tính trìu tượng"
Tính chất kế thừa
- Kế thừa từ lớp cha
- Thực thi Interface
Tính đa hình
- Override
- Overload
"Kiểm tra 1(30-60p) -> Tổng hợp làm đánh giá học viên vào file theo dõi của lớp trên driver
Phạm vi chia sẻ dữ liệu
Toán tử this
Phương thức khởi tạo"
- Kiểu dữ liệu mảng tĩnh một chiều, 2 chiều trong kotlin
- Các phương thức với mảng
- Làm việc với đối tượng Arrays
- Collections
- Đối tượng StringBuilder và StringBuffer, String
- Các phương thức của String
- Các phương thức của Stringbuilder, Stringbuffer
- Đối tượng File
- Đọc ghi file bằng FileInputStream & FileOutputStream
- Bài toán Download File qua mạng
Kiểm tra Java basic
- Lập trình giao diện SWING & AWT
- Các đối tượng JFrame, JPanel
- Cách sử dụng CardLayout & NullLayout
- Xử lý các sự kiện WindowListener, MouseListener, KeyListener, cách sử dụng WindowAdapter, MouseAdapter, KeyAdapter.
- Khái niệm ánh xạ đối tượng trong Java
- Lập trình giao diện SWING & AWT
- Các đối tượng JFrame, JPanel
- Cách sử dụng CardLayout & NullLayout
- Xử lý các sự kiện WindowListener, MouseListener, KeyListener, cách sử dụng WindowAdapter, MouseAdapter, KeyAdapter.
-Khái niệm ánh xạ đối tượng trong Java
"Lập trình đồ họa trong java (Draw in JPanel)
Đối tượng Graphic và Graphics2D, phương thức paintComponent
Các phương thức vẽ chữ, vẽ hình, vẽ ảnh trong Graphics2D
Bảng mã màu RGB
Kỹ thuật khử răng cưa"
Các kỹ thuật xử lý trong lập trình đồ họa
- Phân tích các đối tượng và sơ đồ liên kết các đối tượng trong bài toán Game
- Xử lý va chạm giữa 2 đối tượng
- Lắng nghe KeyListener trong Jpanel
- Sử dụng Thread trong Java
- Xử lý đồng bộ tốc độ của các đối tượng trong 1 luồng
Phân nhóm làm game/app Java
Gợi ý, tư vấn cách làm các game/app cho sinh viên
Support các sinh viên về các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các function.
Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
Kotlin for Java Developer
Kotlin for Java Developer

[ Phần 2: Lập trình Android ]

Thời lượng: 30 buổi

Tổng quan về HĐH Android?
- Tập đoàn phát triển?
- HĐH Android vs IOS, các phiên bản Android
- Phạm vi ứng dụng HĐH Android, Google Market
- Một số các tính năng của HĐH Android
Kiến trúc HĐH Android?
Setup môi trường phát triển HĐH Android (Eclipse+Android SDK)
Giới thiệu cấu trúc project Android
Giới thiệu lộ trình phần học Android
Giới thiệu về thiết kế giao diện và lập trình sự kiện trong Android
Tổng quan về thiết kế giao diện trong Android
- Sơ đồ các đối tượng giao diện của ứng dụng trên màn hình thiết bị di động
- Các đối tượng layout trong Android
- LinearLayout, RelativeLayout
Các đối tượng View
- Button,
- TextView,
- EditText
- ImageView, ImageButton
- ProgressBar, SeekBar
Các đối tượng View
- CustomView
File điều hướng chương trình AndroidManifest
Đối tượng Activity
- Định nghĩa, Cách sử dụng, Vòng đời
Sử dụng LogCat
- Các level log
- Cách đọc lỗi từ logcat
- Cách đọc các thông báo từ logcat
- Ánh xạ các đối tượng View từ file layout vào code
- sử dụng View Binding
- Xử lý các sự kiện OnClick, OnLongClick
- Cách dùng Toast.makeText method
Đối tượng Context
- Activity Context
Các Drawable Android
- BitmapDrawable, ClipDrawable, DrawableContainer
- GradientDrawable, InsetDrawable, LayerDrawable
- NinePatchDrawable
- RotateDrawable
- ScaleDrawable
- ShapeDrawable
- AnimationDrawable
- LevelListDrawable
- StateListDrawable
- TransitionDrawable
ColorState List
Đối tượng Intent
Đối tượng Bundle
Trao đổi dữ liệu giữa các Activity sử dụng Intent và Bundle
Trao đổi dữ liệu giữa các Activity sử dụng môi trường chung Application Context
Phương thức ActivityForResult
Đối tượng Context
- Application Context: chia sẻ dữ liệu với Application Context
Các Animation Android
- Property Animation
- Tween Animation
RecyclerView
Đối tượng ViewPager, DrawerLayout
Đối tượng Dialog
- AlertDialog(giới thiệu)
- ProcessDialog(giới thiệu)
- CustomDialog(Demo)
Các vùng lưu trữ dữ liệu trong Android
- Đọc file từ thư mục Assets
- Đối tượng File & Đọc/Ghi file vào bộ nhớ External/Internal
- Đối tượng SharePreference Android
Xử lý Thread trong Android
Đối tượng Handler
Đối tượng Asyntask
XML Parser
Đối tượng WebView
Thư viện JSoup để parse HTML
- Định nghĩa
- Các phương thức truy cập trang website, đọc nội dung HTML
- Lọc nội dung HTML theo class, id, attribute
Đối tượng Fragment
- Định nghĩa
- Cách sử dụng Fragment
- Trao đổi dữ liệu giữa các Fragment
Thiết kế mô hình trong Android
- Tổng quan về Design Pattern trong Android: MVC, MVP, MVVM.
- Demo
Đối tượng SQLiteDataBase
- Định nghĩa
- SQLiteManager add-on Firefox browser
- Tạo DataBase và thực hành các câu lệnh Select, Insert, Update, Delete
Sử dụng file DataBase trong code
- Kết nối đến DataBase
- Xây dựng các phương thức truy xuất DataBase
Phát động hình thành ý tưởng làm Project cuối khóa
Đối tượng BroadcastReceiver
- Định nghĩa
- Broadcast Internal
- Broadcast External
- Trao đổi dữ liệu 2 chiều giữa Broadcast với Activity
Phát động hình thành ý tưởng làm Project cuối khóa
Contenprovider(Đối tượng MeiaStore)
Đối tượng MediaPlayer
Phát động hình thành ý tưởng làm Project cuối khóa
Đối tượng Service
- Định nghĩa
- Local service
+ Start service
+ Bind Service
- Remote Service
+ Kiểu dữ liệu AIDL
+ Start service
+ Bind Service
- Trao đổi dữ liệu 2 chiều giữa Service với Activity
Backend Java_Web làm việc với Spring MVC/Spring Boot.
Đối tượng Service
- Định nghĩa
- Local service
+ Start service
+ Bind Service
- Remote Service
+ Kiểu dữ liệu AIDL
+ Start service
+ Bind Service
- Trao đổi dữ liệu 2 chiều giữa Service với Activity
Backend Java_Web làm việc với Spring MVC/Spring Boot.
Backend Java tiếp
Đối tượng GoogleMap
- Định vị vị trí
- Tìm đường
- Vẽ đường đi
- Các sự liện với map
Backend Java tiếp
Đối tượng GoogleMap
- Định vị vị trí
- Tìm đường
- Vẽ đường đi
- Các sự liện với map
Đối tượng Camera
Webservice
- Xây dựng Server(API)
- Giao tiếp giữa Android và server
Webservice
- Xây dựng Server(API)
- Giao tiếp giữa Android và server
Đối tượng WindowManager/ LiveWallpaper
- Định nghĩa
- Sử dụng để hiển thị view lên màn hình screen
Backend Java (tiếp)
Support các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các funtion.
Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
[Đánh giá tiến độ làm Project của sinh viên]
Backend Java (tiếp)
Support các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các funtion.
Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
[Đánh giá tiến độ làm Project của sinh viên]
Backend Java (tiếp)
Support các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các funtion.
Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
[Đánh giá tiến độ làm Project của sinh viên]
Backend Java (tiếp)
Support các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các funtion.
Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
[Đánh giá tiến độ làm Project của sinh viên]

Sản phẩm học viên

Feedback học viên

Lập trình Android với Java, Kotlin - Đăng ký ngay nhận ưu đãi 40% học phí

Khóa học lập trình ứng dụng Android với java, Kotlin. Lộ trình 6 tháng. Giảng viên Senior từ doanh nghiệp. Hỗ trợ việc làm. Học lại hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký

  • Ưu đãi 40% khóa học khi đăng ký trong tháng
  • Giảm 100 - 500k khi đăng ký theo nhóm từ 2 người trở lên
  • Hỗ trợ việc làm sau khóa học
  • Học lại miễn phí nếu chưa đạt đầu ra
Chương trình đào tạo