× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Khóa học lập trình ứng dụng Android với Java, Kotlin

Thành thạo lập trình Android sau 135h với giảng viên từ doanh nghiệp. Cam kết việc làm

Thời lượng: 135h (4-6 tháng)

Thời gian học: 2 buổi/ tuần

Số lượng học viên: 18

Đăng ký ngay

Vì sao nên học lập trình di động Android

Top 1
Ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ

Java được cho là ngôn ngữ lập trình đang phát triển mạnh cùng độ phổ biến rộng khắp với phạm vi sử dụng lớn

1029$
Thu nhập bình quân

Lương của lập trình viên Android tại Việt Nam năm 2020 có mức thu nhập trung bình ở top đầu

95
Jobs tại Việt Nam

Jobs cho các vị trí việc làm của Lập trình viên ứng dụng Android theo thống kê của ITViec

1,7 tỷ
Thiết bị di động Android

Thị trường Android ngày càng lớn, hệ điều hành Android được sử dụng cho hơn 85% thiết bị di động

Bạn nhận được gì sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học lập trình di động Android tại T3H bạn sẽ nắm vững các kiến thức về lập trình di động Android như dưới đây.

Học viên nắm chắc kiến thức java core, có khả năng phân tích, giải quyết các bài toán theo Lập trình Hướng đối tượng (OOP)
Xây dựng các bài toán quản lý trên Java, Xây dựng project App/Game theo từng Level.
Học viên có khả năng tự xây dựng các ứng dụng Android dựa trên ý tưởng của bản thân và vận dụng những kiến thức Android được cung cấp từ đội ngũ giảng viên đến từ doanh nghiệp.
Hoàn thiện ít nhất 5 sản phẩm ứng dụng Android thiết thực, ý nghĩa và đáp ứng đủ, đạt yêu cầu doanh nghiệp trong 4 – 6 tháng.
Nhận chứng chỉ do Hệ thống đào tạo CNTT T3H. Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau khóa học lập trình Android tới các doanh nghiệp liên kết với T3H

Lộ trình

[ Phần 1: Lập trình cơ bản với Kotlin ]

Thời lượng: 15 buổi

- Lập trình hướng đối tượng là gì?
- Các tính chất trong lập trình hướng đối tượng? Cách phân tích bài toán bằng lập trình hướng đối tượng Công nghệ Java là gì?
- Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng bằng Java Tính trìu tượng
Các kiểu dữ liệu trong kotlin
- Kiểu dữ liệu nguyên thủy
- Kiểu dữ liệu đối tượng
Cấu trúc rẽ nhánh trong kotlin
- Cấu trúc if/else
- Cấu trúc switch - case
Cấu trúc lặp trong kotlin
- For
- Foreach
- While
Tính chất kế thừa
- Kế thừa từ lớp cha
- Thực thi Interface
Tính đa hình
- Override
- Overload
- Kiểu dữ liệu mảng tĩnh một chiều, 2 chiều trong kotlin
- Các phương thức với mảng
- Làm việc với đối tượng Arrays
- Collections trong kotlin
- Kiểu dữ liệu mảng tĩnh một chiều, 2 chiều trong kotlin
- Các phương thức với mảng
- Làm việc với đối tượng Arrays
- Collections trong kotlin
- Đối tượng StringBuilder và StringBuffer, String
- Các phương thức của String
- Các phương thức của Stringbuilder, Stringbuffer
- Safely syntax trong kotlin
- Đối tượng File
- Đọc ghi file bằng FileInputStream & FileOutputStream
- Bài toán Download File qua mạng
Kiểm tra kotlin basic
- Lập trình giao diện SWING & AWT
- Các đối tượng JFrame, JPanel
- Cách sử dụng CardLayout & NullLayout
- Xử lý các sự kiện WindowListener, MouseListener, KeyListener, cách sử dụng WindowAdapter, MouseAdapter, KeyAdapter.
- Khái niệm ánh xạ đối tượng trong Java
- Lập trình giao diện SWING & AWT
- Các đối tượng JFrame, JPanel
- Cách sử dụng CardLayout & NullLayout
- Xử lý các sự kiện WindowListener, MouseListener, KeyListener, cách sử dụng WindowAdapter, MouseAdapter, KeyAdapter.
-Khái niệm ánh xạ đối tượng trong Java
- Lập trình giao diện SWING & AWT
- Các đối tượng JFrame, JPanel
- Cách sử dụng CardLayout & NullLayout
- Xử lý các sự kiện WindowListener, MouseListener, KeyListener, cách sử dụng WindowAdapter, MouseAdapter, KeyAdapter.
-Khái niệm ánh xạ đối tượng trong Java
Các kỹ thuật xử lý trong lập trình đồ họa
- Phân tích các đối tượng và sơ đồ liên kết các đối tượng trong bài toán Game
- Xử lý va chạm giữa 2 đối tượng
- Lắng nghe KeyListener trong Jpanel
- Sử dụng Thread trong Java
- Xử lý đồng bộ tốc độ của các đối tượng trong 1 luồng
Phân nhóm làm game/app Java
Gợi ý, tư vấn cách làm các game/app cho sinh viên
Support các sinh viên về các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các function.
Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
Support các sinh viên về các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các function.
Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
Support các sinh viên về các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các function.
Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.

[ Phần 2: Lập trình Android ]

Thời lượng: 30 buổi

Tổng quan về HĐH Android?
- Tập đoàn phát triển?
- HĐH Android vs IOS, các phiên bản Android
- Phạm vi ứng dụng HĐH Android, Google Market
- Một số các tính năng của HĐH Android
Kiến trúc HĐH Android?
Setup môi trường phát triển HĐH Android (Eclipse+Android SDK)
Giới thiệu cấu trúc project Android
Giới thiệu lộ trình phần học Android
Giới thiệu về thiết kế giao diện và lập trình sự kiện trong Android
Tổng quan về thiết kế giao diện trong Android
- Sơ đồ các đối tượng giao diện của ứng dụng trên màn hình thiết bị di động
- Các đối tượng layout trong Android
- LinearLayout, RelativeLayout
Các đối tượng View
- Button,
- TextView,
- EditText
- ImageView, ImageButton
- ProgressBar, SeekBar
Các đối tượng View
- CustomView
File điều hướng chương trình AndroidManifest
Đối tượng Activity
- Định nghĩa, Cách sử dụng, Vòng đời
Sử dụng LogCat
- Các level log
- Cách đọc lỗi từ logcat
- Cách đọc các thông báo từ logcat
Ánh xạ các đối tượng View từ file layout vào code
Xử lý các sự kiện OnClick, OnLongClick
Cách dùng Toast.makeText method
Đối tượng Context
- Activity Context
Các Drawable Android
- BitmapDrawable, ClipDrawable, DrawableContainer
- GradientDrawable, InsetDrawable, LayerDrawable
- NinePatchDrawable
- RotateDrawable
- ScaleDrawable
- ShapeDrawable
- AnimationDrawable
- LevelListDrawable
- StateListDrawable
- TransitionDrawable
ColorState List
- Đối tượng Intent
- Đối tượng Bundle
- Trao đổi dữ liệu giữa các Activity sử dụng Intent và Bundle
- Trao đổi dữ liệu giữa các Activity sử dụng môi trường chung - Application Context
- Phương thức ActivityForResult"
Đối tượng Context
- Application Context: chia sẻ dữ liệu với Application Context
Các Animation Android
- Property Animation
- Tween Animation
Kiểm tra
RecyclerView
Xây dựng danh sách item animal bằng ListView
Đối tượng ViewPager, DrawerLayout
- Xây dựng Navigation bar các mục tin tức: Tin tức giải trí, Nghe nhạc, Video-Film-Clip bằng DrawerLayout
- Xây dựng 3 page hiển thị chi tiết các mục tin trong danh mục, mỗi page hiển thị các mục tin dưới dạng ListView, sử dụng ViewPager
Đối tượng Dialog
- AlertDialog(giới thiệu)
- ProcessDialog(giới thiệu)
- CustomDialog(Demo)
Các vùng lưu trữ dữ liệu trong Android
- Đọc file từ thư mục Assets
- Đối tượng File & Đọc/Ghi file vào bộ nhớ External/Internal
- Đối tượng SharePreference Android
Xử lý Thread trong Android
- Đối tượng Handler
- Đối tượng Asyntask"
- Bài toán download File
- Bài toán counter (update number cho 1 textview, sử dụng Thread)
- Bài toán quả mô tả trạng thái pin nạp điện(Sử dụng Thread + LevelListDrawable)
XML Parser
Đối tượng WebView
Thư viện JSoup để parse HTML
- Định nghĩa
- Các phương thức truy cập trang website, đọc nội dung HTML
- Lọc nội dung HTML theo class, id, attribute"
Đối tượng Fragment
- Định nghĩa
- Cách sử dụng Fragment
- Trao đổi dữ liệu giữa các Fragment
Đối tượng SQLiteDataBase
- Định nghĩa
- SQLiteManager add-on Firefox browser
- Tạo DataBase và thực hành các câu lệnh Select, Insert, Update, Delete
Sử dụng file DataBase trong code
- Kết nối đến DataBase
- Xây dựng các phương thức truy xuất DataBase
Phát động hình thành ý tưởng làm Project cuối khóa
Đối tượng BroadcastReceiver
- Định nghĩa
- Broadcast Internal
- Broadcast External
- Trao đổi dữ liệu 2 chiều giữa Broadcast với Activity
Phát động hình thành ý tưởng làm Project cuối khóa
- Contenprovider(Đối tượng MeiaStore)
- Đối tượng MediaPlayer
- Phát động hình thành ý tưởng làm Project cuối khóa"
- Lấy và hiển thị danh sách các bài hát trong bộ nhớ External bằng ListView
- Xây dựng giao diện chơi nhạc, sử dụng MediaPlayer
Đối tượng Servicce
- Định nghĩa
Local service
- Start service
- Bind Service
Remote Service
- Kiểu dữ liệu AIDL
- Start service
- Bind Service
Trao đổi dữ liệu 2 chiều giữa Service với Activity
Phát động hình thành ý tưởng làm Project cuối khóa
Đối tượng Servicce
- Định nghĩa
Local service
- Start service
- Bind Service
Remote Service
- Kiểu dữ liệu AIDL
- Start service
- Bind Service
Trao đổi dữ liệu 2 chiều giữa Service với Activity
Phát động hình thành ý tưởng làm Project cuối khóa
Đối tượng GoogleMap
- Định vị vị trí
- Tìm đường
- Vẽ đường đi
- Các sự liện với map
Chốt danh sách đề tài đồ án
Đối tượng GoogleMap
- Định vị vị trí
- Tìm đường
- Vẽ đường đi
- Các sự liện với map
Chốt danh sách đề tài đồ án
- Thực hành lồng khung tranh vào layout và chụp ảnh bằng đối tượng Camera
Webservice
- Xây dựng Server(API)
- Giao tiếp giữa Android và server"
- Thực hành ứng dụng chat T3H.
Webservice
- Xây dựng Server(API)
- Giao tiếp giữa Android và server
- Thực hành ứng dụng chat T3H.
Đối tượng Window Manager
Định nghĩa
Sử dụng để hiển thị view lên màn hình screen
Support các sinh viên về các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các funtion.
Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
Support các sinh viên về các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các funtion.
Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
Support các sinh viên về các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các funtion.
Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.
Support các sinh viên về các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các funtion.
Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.

Sản phẩm học viên

Feedback học viên

Lập trình ứng dụng Android với Java, Kotlin

Đăng ký

  • Ưu đãi 35% khóa học khi đăng ký trong tháng 10
  • Giảm 100 - 500k khi đăng ký theo nhóm 2 - 6 người
  • Cam kết việc làm ngay sau khóa học
  • Học lại miễn phí nếu chưa đạt đầu ra
Chương trình đào tạo