× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Khóa học lập trình Java Web Fullstack

Thành thạo Java web fullstack sau 135h với giảng viên từ doanh nghiệp Cam kết việc làm

Thời lượng: 135h (6 tháng)

Thời gian học: 2 buổi/ tuần

Số lượng học viên: 15-18

Đăng ký ngay

Vì sao nên học lập trình Java Web Fullstack

Top 1
Ngôn ngữ lập trình phổ biến

Ngôn ngữ phổ biến: Java liên tục đứng đầu trong top các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất với ứng dụng đa dạng

1000$
Thu nhập bình quân

Java vẫn là ngôn ngữ được trả lương cao hàng đầu với xấp xỉ 1000$/ tháng với nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

57.000
Jobs tại Việt Nam

Theo thống kê, hiện đang có khoảng 57.000 Jobs dành cho lập trình viên Java tại thị trường Việt Nam

100%
Hướng đối tượng

Java là một trong số ít ngôn ngữ lập trình đạt tới gần 100% OOP. Java dễ sử dụng nếu bạn hiểu về OOPS

Bạn nhận được gì trong khóa học lập trình Java web Fullstack tại T3H

Tham gia khóa học lập trình web bằng ngôn ngữ Java tại T3H, bạn sẽ đạt được:

Làm chủ kiến thức lập trình hướng đối tượng (OOP), cấu trúc câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình Java. Nắm vững câu lệnh điều khiển, truy vấn tương tác cùng với CSDL.
Có khả năng phát triển các ứng dụng nghiệp vụ cho doanh nghiệp trên nền tảng: J2EE, Servlet, JSP. Nắm vững mô hình và kiến thức nền tảng Spring MVC để xây dựng cấu trúc web với java tại các doanh nghiệp.
Xây dựng được các phần mềm, ứng dụng website thông qua hệ thống quản trị bảo mật cao với giao diện thân thiện.
Nội dung đào tạo thiết kế chi tiết, bài bản theo chuẩn đầu ra Doanh nghiệp cho vị trí Intern/ Fresher. Học viên được training theo chuẩn Coding Convention và tự build được project sau quá trình đào tạo.
Được support CV xin việc và tips phỏng vấn ngay trong khoá đào tạo. Được cấp chứng nhận và hỗ trợ việc làm khi hoàn thành khóa học tại T3H.

Lộ trình

[ Phần 1: Frontend ]

Thời lượng: 15 buổi

- Giới thiệu các tool làm việc cần thiết
- Giới thiệu lịch sử hình thành của HTML
- Các thẻ tag HTML cơ bản
- Sự cải tiến trong HTML5
- Thực hành theo các thẻ tương ứng
- Giới thiệu về CSS cơ bản, các thuộc tính màu chữ, font-size, font-family…
- Giới thiệu về inline và block tương ứng với thẻ các thẻ trong HTML
- Thực hành thao tác với các thẻ trong HTML thông qua việc dựng trang bằng thẻ table
- Giới thiệu về CSS Selector
- Giới thiệu Box model
- Giới thiệu về display trong CSS
- Thực hành về display
- Giới thiệu một phần position
- Thực hành về position
- Giới thiệu về after/before trong CSS
- Thực hành về after/before
- Giới thiệu về float
- Thực hành về float
- Giới thiệu về clearfix
- Giới thiệu cách dựng trang theo cột
- Giới thiệu cách đặt thẻ DIV sao cho hiệu quả
- Thực hành dựng trang đơn giản bằng DIV thay cho thẻ TABLE trước đó
- Thực hành với breadcrumb
- Thực hành với dropdown
- Thực hành với menu đa cấp
- Giới thiệu về tính cần thiết của Javascript
- Giới thiệu về câu lệnh, biến
- Giới thiệu về kiểu dữ liệu trong Javascript
- Giới thiệu về câu lệnh lặp
- Giới thiệu về câu lệnh điều kiện
- Thực hành
- Giới thiệu về Mảng dữ liệu trong Javascript
- Các ví dụ liên quan tới Mảng dữ liệu
- Bài toán tìm phần tử lớn nhất, phần tử nhỏ nhất
- Bài toán tìm phần tử lớn thứ n trong mảng
- Bài toán sắp xếp mảng
- Giới thiệu về chuỗi trong Javascript
- Giới thiệu các hàm xử lý cơ bản cho chuỗi
- Giới thiệu bài toán chuẩn hoá chuỗi
- Giới thiệu bài toán đảo ngược chuỗi
- Thực hành
- Giới thiệu về object trong Javascript
- Các bài toán liên quan tới Object
- Giới thiệu về JSON.parse và JSON.stringify
- Thực hành
- Làm quen với bài toán xử lý thông qua function
- Bài toán giải phương trình bậc nhất
- Bài toán giải phương trình bậc hai
- Giới thiệu đặc trưng trong Javascript
- Bắt sự kiện cho các thẻ HTML tương ứng
- Thực hành thêm DOM
- Giới thiệu về jQuery, các tính năng cơ bản
- Thực hành với Jquery xử lý sự kiện
- Thực hành với việc Jquery thay đổi DOM
- Làm quen với bài toán AutoSuggestion and AutoComplete
- Giới thiệu về luồng cơ bản của chương trình khi viết Javascript
- Ứng dụng giải quyết bài toán AutoSuggestion và AutoComplete (AS/AC)
- Thực hành
- Hoàn thiện ứng dụng AS/AC
- Giới thiệu về bootstrap, các thành phần cơ bản
- Phân chia đề tài cho học phần và kết thúc
- Công nghệ sử dụng Js: jquery, react, chartjs và một số thư viện js thông dụng Thymeleaf Jsp

[ Phần 2: Back-end ]

Thời lượng: 30 buổi

- Hiểu về thì trường lao động hiện tại
- Java là gì, Lịch sử Java, Các đặc điểm java
- Các tool cần thiết, Cài đặt môi trường phát triển
- Tạo ứng dụng Java đơn giản
- Nâng cấp ứng dụng
- Tính toán số học
- Các biểu thức điều kiện
- Classes - Lớp
- Objects - Đối tượng
- Methods - Phương thức double vs float: so sánh 2 kiểu dữ liệu lưu trữ số thực
- Điều kiện if
- Điều kiện if ... else
- Vòng lặp while
- Toán tử tăng giảm
- Vòng lặp for
- Vòng lặp do – while
- switch – case
- break & continue
- Toán tử logic
- Phương thức tĩnh - Static method
- Nạp chồng toán tử - Overload method
- Mảng - array
- Cấu trúc dữ liệu ArrayList
- Kiểm soát truy cập tới đối tượng
- Từ khóa this
- Nạp chồng hàm khởi tạo
- Lưu ý về Get/Set methods
- Superclasses – Subclasses
- Mối quan hệ giữ Superclass và Subclass
- Hàm khởi tạo trong Subclass
- Lập trình với kế thừa
- Đa hình – Polymorphism
- Thể hiện của đa hình
- Abstract Class – Abstract Method
- Interface
- 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng
- Immutable type – String class
- Mutable type – StringBuider & StringBuffer
- Deep Copy vs Shallow Copy
- Xử lý ngoại lệ
- Các loại Ngoại lệ
- Khối try/catch/finally
- Chuỗi ngoại lệ
- Khai báo ngoại lệ
- Tổng quan về Collections
- Kiểu Wrapper
- Autoboxing vs Auto-Unboxing
- Collection interface & Collections class
- Lists
- ArrayList – Vector – LinkedList
- Collections methods
- Tổng quan về Collections
- Kiểu Wrapper
- Autoboxing vs Auto-Unboxing
- Collection interface & Collections class
- Lists
- ArrayList – Vector – LinkedList
- Collections methods
- Tại sao cần Generic
- Generic methods
- Generic class
- Unit test - Junit
- Áp dụng Unit-Test vào project thực tế
- Code coverage
- Hiểu về lý thuyết mãu thiết kế
- Tập trung vào 1,2 mẫu Design Pattern cơ bản, phổ biến hay sử dụng
- Sử dụng các mẫu thiết kế cơ bản: singleton, factory, ...
- Spring framework là gì ?/Tại sao lựa chọn Spring?/ Thành phần/ Tính chất chính trong Spring/ Các annotation trong Spring/
- Mô hình MVC/ Tạo Project Spring MVC/ Anotation trong Spring MVC/ Tạo project Spring MVC Annotation
- Anotation Spring MVC: @RequestMapping, @PathVariable, @RequestParam, @ResponseBody, @RestController
- Cài đặt môi trường, Server Apache Tomcat, hướng dẫn thiết đặt
- Sử dụng Eclipse tạo ứng dụng Spring MVC & Spring REST demo đầu tiên
- Rest API là gì ?
- Postman là gì? Cách cài đặt và sử dụng công cụ Test API Postman ?
- Hướng dẫn sử dụng 1 số phương thức:
+ GET endpoint
+ POST endpoint
+ PUT endpoint
+ DELETE endpoint
- Giới thiệu Json, Xử lý Json
Spring Boot:
- SpringBoot là gì ?/ Các cách tạo SpringBoot Project/Restfull API CRUD với
- Spring Boot/ Spring boot với thymeleaf
- Nguyên lý SOLID
- Annotation, Spring Annotations: @Autowired, @Component, @Service, @Repository, @Configuration, @Primary....
- Dependency inversion in Spring: A few more examples..., IOC Container, Application Context and Bean Factory
- JDBC, Setting up a project with JDBC, JPA, DB and Web Dependencies
- ORM – Object Relational Mapping
- JPA – Java Persistance API
- Cơ sở dữ liệu
- MySQL
- Tạo Database – Table – Insert Query
- Sử dụng JPA - Hibernate để thêm dữ liệu
- Cơ sở dữ liệu
- MySQL
- Tạo Database – Table – Insert Query
- Sử dụng JPA - Hibernate để thêm dữ liệu
- Tìm kiếm dữ liệu – Select Query
- Cập nhật dữ liệu – Update Query
- Xóa dữ liệu – Delete Query
- Sử dụng JPA - Hibernate để lấy, sửa, xóa dữ liệu
- Thực hành
- Thuộc tính suy diễn
- Sắp xếp dữ liệu
- Truy vấn nhóm
- Quan hệ trong CSDL
- Các phép nối bảng dữ liệu
- Inner join
- Left join
- Self join
- Entity Relationships - One to one
- Transactional annotation
- Entity Relationships: One to Many – Many to One
- Fetch type
- Entity state
- Entity Relationships: Many to Many
- Entity state - Persistence context
- Spring Security
- Cơ chế
- Thành phần
- JWT
- Spring Security - JWT
- Sử dụng AJAX (JQuery) để kết nối Front-end - Back-end
- Sử dụng Mockito để viết unit test cho ứng dụng
- Triển khai ứng dụng trên các application server
- Bài tập lớn - Thực hành tạo ứng dụng web API của riêng mình
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến trúc ứng dụng
- Ổn luyện kiến thức Java core - lập trình hướng đối tượng
- Bài tập lớn - Thực hành tạo ứng dụng web API của riêng mình
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến trúc ứng dụng
- Ổn luyện kiến thức Java core - lập trình hướng đối tượng
- Bài tập lớn - Thực hành tạo ứng dụng web API của riêng mình
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến trúc ứng dụng
- Ổn luyện kiến thức Java core - lập trình hướng đối tượng

Sản phẩm học viên

Feedback học viên

Lập trình Java Web Fullstack - Đăng ký ngay nhận ưu đãi 40% học phí

Khóa học lập trình Java web fullstack thành thạo sau 6 tháng với giảng viên từ doanh nghiệp. Chương trình chuyên sâu với Spring MVC. Hỗ trợ việc làm sau khóa học.

Đăng ký

  • Ưu đãi 40% học phí khóa học khi đăng ký trong tháng này
  • Giảm 100 - 500k khi đăng ký theo nhóm từ 2 người trở lên
  • Cam kết việc làm ngay sau khóa học
  • Học lại miễn phí nếu chưa đạt đầu ra
Chương trình đào tạo