× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Khóa học lập trình PHP Fullstack

Khóa học lập trình Php fullstack chuyên sâu với Laravel. Thành thạo Php sau 45 buổi

Thời lượng: 135h (6 tháng)

Thời gian học: 2 buổi/ tuần

Số lượng học viên: 15-18

Đăng ký ngay

Vì sao nên học lập trình Web PHP

Top 5
Ngôn ngữ lập trình

PHP là một trong năm ngôn ngữ lập trình hàng đầu với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Microsoft và Apple.

834$
Thu nhập bình quân

Theo báo cáo thị trường IT Việt Nam của trang TopDEV năm 2020, lập trình viên PHP vẫn nhận được mức lương cao top đầu.

48.000
Jobs Tại Việt Nam

Theo thống kê, hiện đang có khoảng 48.000 Jobs dành cho lập trình viên Web PHP tại thị trường Việt Nam

100%
Mã nguồn mở

Mã nguồn mở được phát triển bởi cộng đồng, miễn phí sử dụng và bạn có toàn quyền chỉnh sửa phần mềm.

Bạn nhận được gì trong khóa học lập trình web PHP Fullstack tại T3H

Tham gia khóa học lập trình web bằng ngôn ngữ PHP tại T3H, bạn sẽ đạt được:

Làm chủ kiến thức về lập trình web với php, nắm vững các câu lệnh điều khiển, truy vấn CSDL trong MySQL, thành thạo cách triển khai ứng dụng web sử dụng Framework Laravel.
Nội dung đào tạo thiết kế chi tiết, bài bản theo chuẩn đầu ra Doanh nghiệp cho vị trí Intern/ Fresher.
Học viên được training theo chuẩn Coding Convention và tự build được project sau quá trình đào tạo.
Được support CV xin việc và tips phỏng vấn ngay trong khoá đào tạo.
Được cấp chứng nhận của Viện CNTT T3H và được hỗ trợ việc làm khi hoàn thành khóa học.

Lộ trình

[ Phần 1: Frontend ]

Thời lượng: 15 buổi

- Giới thiệu các tool làm việc cần thiết
- Giới thiệu lịch sử hình thành của HTML
- Các thẻ tag HTML cơ bản
- Sự cải tiến trong HTML5
- Thực hành theo các thẻ tương ứng
- Giới thiệu về CSS cơ bản, các thuộc tính màu chữ, font-size, font-family…
- Giới thiệu về inline và block tương ứng với thẻ các thẻ trong HTML
- Thực hành thao tác với các thẻ trong HTML thông qua việc dựng trang bằng thẻ table
các tool làm việc cần thiết2
- Giới thiệu về CSS Selector
- Giới thiệu Box model
- Giới thiệu về display trong CSS
- Thực hành về display
- Giới thiệu một phần position
- Thực hành về position
- Giới thiệu về after/before trong CSS
- Thực hành về after/before
- Giới thiệu về float
- Thực hành về float
- Giới thiệu về clearfix
- Giới thiệu cách dựng trang theo cột
- Giới thiệu cách đặt thẻ DIV sao cho hiệu quả
- Thực hành dựng trang đơn giản bằng DIV thay cho thẻ TABLE trước đó
- Thực hành với breadcrumb
- Thực hành với dropdown
- Thực hành với menu đa cấp
- Giới thiệu về tính cần thiết của Javascript
- Giới thiệu về câu lệnh, biến
- Giới thiệu về kiểu dữ liệu trong Javascript
- Giới thiệu về câu lệnh lặp
- Giới thiệu về câu lệnh điều kiện
- Thực hành
- Giới thiệu về Mảng dữ liệu trong Javascript
- Các ví dụ liên quan tới Mảng dữ liệu
- Bài toán tìm phần tử lớn nhất, phần tử nhỏ nhất
- Bài toán tìm phần tử lớn thứ n trong mảng
- Bài toán sắp xếp mảng
- Giới thiệu về chuỗi trong Javascript
- Giới thiệu các hàm xử lý cơ bản cho chuỗi
- Giới thiệu bài toán chuẩn hoá chuỗi
- Giới thiệu bài toán đảo ngược chuỗi
- Thực hành
- Giới thiệu về object trong Javascript
- Các bài toán liên quan tới Object
- Giới thiệu về JSON.parse và JSON.stringify
- Thực hành
- Làm quen với bài toán xử lý thông qua function
- Bài toán giải phương trình bậc nhất
- Bài toán giải phương trình bậc hai
- Giới thiệu đặc trưng trong Javascript
- Bắt sự kiện cho các thẻ HTML tương ứng
- Thực hành thêm DOM
- Giới thiệu về jQuery, các tính năng cơ bản
- Thực hành với Jquery xử lý sự kiện
- Thực hành với việc Jquery thay đổi DOM
- Làm quen với bài toán AutoSuggestion and AutoComplete
- Giới thiệu về luồng cơ bản của chương trình khi viết Javascript
- Ứng dụng giải quyết bài toán AutoSuggestion và AutoComplete (AS/AC)
- Thực hành
- Giới thiệu về bootstrap, các thành phần cơ bản
- Công nghệ sử dụng Js: jquery, react, chartjs và một số thư viện js thông dụng

[ Phần 2: PHP CĂN BẢN ]

Thời lượng: 6 buổi

1. Nắm được tổng quát về PHP (lịch sử, các phiên bản…)

2. Biết được PHP là gì và có thể làm gì?

3. Hiểu rõ các đặc trưng của PHP so với các ngôn ngữ khác

1. Cài đặt được PHP, Apache, MySQL.

2. Thiết lập được môi trường phát triển, làm quen được với các IDE thường sử dụng

3. Biết cách cấu hình VirtualHost trong Apache và các cấu hình khác trong php.ini

4. Biết cách sử dụng Xdebug để debug app trong Netbeans

5. Hướng dẫn cách làm việc và quản lý code trên GIT
2.1 Giao thức HTTP:
1. Hiểu được giao thức HTTP là gì, nguyên tắc hoạt động.

2. Hiểu được cấu trúc của HTTP Request và HTTP Response và mối liên quan giữa chúng với PHP.

3. Hiểu được cách thức hoạt động của client (browser) và server (web server)

4. Phân biệt được sự khác nhau giữa HTTP và HTTPS

2.2: Outputting Data trên trình duyệt
1. Hiểu được cách thức code PHP chạy và output kết quả cho trình duyệt

2. Nắm được các phương pháp comment trong code PHP, ý nghĩa các thẻ đóng/mở trong code PHP

3. Nắm được các phướng pháp để output thông tin ra trình duyệt, sự khác nhau giữa các hàm print(), echo(), printf(), sprintf(), var_dump()
3.1 Variables (Biến)
1. Nắm được cách khai báo biến, gán giá trị cho biến

2. Phân biệt được giữa gán theo giá trị và gán theo tham chiếu

3. Hiểu được về phạm vi của các biến, phân biệt được sự khác nhau của các phạm vi.

4. Hiểu được khái niệm Static variable

5. Hiểu được khái niệm superglobal variable và các biến superglobal hay dùng: $_POST, $_GET, $_REQUESt, $_SESSION, $_COOKIE, $_SERVER, $_ENV

6. Biết cách sử dụng Variable Variables

3.2. Constants (Hằng)
1. Biết cách khai báo hằng
2. Nắm được sự khác nhau giữa kiểu khai báo sử dụng hàm define() và từ khóa const

3.3. Expressions
1. Nắm được các loại toán tử và cách sử dụng

2. Nắm được thứ tự ưu tiên thực hiện các toán tử

3. Biết cách kết hợp các toán tử sử dụng dấu ngoặc

4. Nắm được các loại toán tử khả dụng cho từng loại dữ liệu. String có những toán tử nào, Array có những toán tử nào, Boolean có những kiểu dữ liệu nào.
1. Hiểu và nắm được cách sử dụng cấu trúc điều khiển: if, else, elseif, switch case, while, do..while, for, foreach, break, goto, continue

2. Hiểu và phân biệt được sự khác nhau của include, require, include_once, require_once
5.1. Functions (Hàm)
1. Nắm được cách khai báo 1 function

2. Nắm được cách khai báo hàm trả về giá trị và hàm không trả về giá trị

3. Nắm được cách khai báo hàm truyền tham số theo giá trị và khai báo hàm truyền tham số theo tham chiếu, hiểu được sự khác nhau giữa việc truyền tham số theo giá trị và theo tham chiếu

4. Biết cách khai báo hàm sử dụng tham số mặc định

5. Biết được cách trả về nhiều giá trị sử dụng từ khóa list

6. Hiểu được khái niệm đệ quy và cách dùng đệ quy

5.2. Array (Mảng)

1. Hiểu được khái niệm mảng là gì? Nắm được cách khai báo 1 mảng, in dữ liệu từ mảng ra trình duyệt

2. Nắm được các hàm để thêm/xóa giá trị trong mảng, các hàm để sắp xếp mảng, xác định vị trí, thành phần trong mảng

3. Cách gộp mảng, cắt mảng và nối mảng

4. Biết được 1 số hàm hữu ích khác để thao tác với mảng: array_keys(), array_values(), array_flip(), array_rand()...
1. Sử dụng được Phương thức gửi và nhận dữ liệu trong PHP;
2. Hiểu được bản chất và cơ chế hoạt động Cookie, Session trong ngôn ngữ lập trình PHP.
3. Nắm chắc các thuật toán căn bản trong ngôn ngữ lập trình PHP như: Search Algorithms, Sort Algorithms, Link Analysis, Integer Factorization, Fourier Transform Algorithms
4. Có kỹ năng debug và xử lý ngoại lệ try catch exception, php errors

[ Phần 3: PHP & MYSQL ]

Thời lượng: 4 buổi

1. Hiểu được tầm quan trọng CSDL, vai trò của CSDL trong 1 dự án Web
2. Năm được Cài đặt và tạo CSDL trong PHP
1. Tìm hiểu về Database, Table, các kiểu dữ liệu trong CSDL
2. Quản lý database sử dụng giao diện phpmyadmin, Navicat
1. Vận dụng được Các câu lệnh truy vấn, thao tác CSDL: thêm, sửa, xóa, truy vấn, sắp xếp, nhóm,…
2. Thiết lập mối quan hệ giữa các đối tượng trong CSDL
1. Thiết kế và chuẩn hóa dữ liệu; giải quyết các quan hệ trong CSDL
2. Kết hợp PHP và MySQL – thư viện PDO

[ Phần 4: PHP NÂNG CAO ]

Thời lượng: 10 buổi

1. Tổng quan về hướng đối tượng và các tính chất, biết cách áp dụng (tính kế thừa, tính che giấu thông tin, tính trừu tượng, tính đa hình)
2. Cách viết và khởi tạo 1 class, cách khai báo thuộc tính, các phương thức trong class, cách gọi hàm từ class cha
3. Nắm được khái niệm constructor, destructor
4. Phân biệt được các từ khóa static, self, this
5. Biết cách sử dụng autoload các class, type hinting
6. Biết được các hàm trợ giúp trong việc quản lý và sử dụng các class.
Ví dụ: class_alias(), class_exist(), get_class(), get_class_methods()...
7. Biết được cách áp dụng interface, abstract class vào các bài toán cụ thể
8. Biết cách tổ chức code theo các class
Inheritance
- Tính kế thừa trong PHP
- Biết cách sử dụng tính kế thừa trong PHP để tái sử dụng code
- Biết được cách gọi các hàm thuộc class cha
- Hiểu được khái niệm Late Static Binding
Interfaces vs Abstract classes
- Tổng quan về Interface và abstract class
- Biết cách implement nhiều interface
- Hiểu được sự khác nhau giữa interface và abstract class
- Biết được khi nào dùng interface, khi nào dùng abstract class
- Hiểu được namespace là gì? cách khai báo namespace, cách sử dụng các class thuộc namespace khác.
lambda và closure
- Biết cách sử dụng lambda và closure trong PHP
1.Giới thiệu tổng quan mô hình MVC
2.Lý do nên lựa chọn mô hình MVC
3.Demo ứng dụng
1. Vận dụng được kiến thức MVC Thực hành vào bài toán thực tế
2. Xây dựng Model
3. Xây dựng Controller
4. Xây dựng View
5. “Ghep” code Xây dựng ứng dụng đầu tiên theo mô hình MVC
1. Vận dụng được kiến thức MVC Thực hành vào bài toán thực tế
2. Xây dựng Model
3. Xây dựng Controller
4. Xây dựng View
5. “Ghep” code Xây dựng ứng dụng đầu tiên theo mô hình MVC
Biết ứng dụng kiến thức đã học về Database để tương tác đến CSDL và xây dựng các phương thức cần thiết có liên quan đến CSDL như: kết nối CSDL, tạo truy vấn, thực hiện truy vấn, lấy dữ liệu trả về dưới dạng mảng, dạng đối tượng… Theo mô hình MVC
Biết ứng dụng kiến thức đã học về Database để tương tác đến CSDL và xây dựng các phương thức cần thiết có liên quan đến CSDL như: kết nối CSDL, tạo truy vấn, thực hiện truy vấn, lấy dữ liệu trả về dưới dạng mảng, dạng đối tượng… Theo mô hình MVC
Xây dựng được MiniProject dựa trên cấu trúc MVC

[ Phần 5: LÀM VIỆC VỚI FRAMEWORK LARAVEL ]

Thời lượng: 9 buổi

1. PHP Artisan
2. Migration + Seeding
3. Routing
1. Controller
2. Model – Eloquent – Xử lý Relationship
3. View – Blade View
1. Helper Function và sử dụng các thư viện ngoài (bên thứ 3)
2. Authentication
1. Layout
2. Form và các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete)
3. Upload file và quản lý tùy theo mức độ mở rộng
4. View Composer
1.Nắm được cách sử dụng RESTful API trong việc thiết kế API cho ứng dụng web

2. Tích hợp các plugin; API (Facebook, Google, Twitter...), tư vấn ..vào website.
3. Tích hợp editor vàotrang Web (FCKEditor)
Triển khai ứng dụng web sử dụng framework Laravel
Fix bug, code tính năng và support hoàn thiện project cuối khóa
(HV tự làm cá nhân hoặc nhóm)
Fix bug, code tính năng và support hoàn thiện project cuối khóa
(HV tự làm cá nhân hoặc nhóm)
Fix bug, code tính năng và support hoàn thiện project cuối khóa
(HV tự làm cá nhân hoặc nhóm)

Sản phẩm học viên

Feedback học viên

Lập trình Web Php Fullstack - Đăng ký ngay nhận ưu đãi 40% học phí

Khóa học lập trình web Php với Laravel chuyên sâu. Thời lượng: 135h. Giảng viên đến từ doanh nghiệp. Hỗ trợ việc làm

Đăng ký

  • Ưu đãi 40% học phí khóa học khi đăng ký trong tháng này
  • Giảm 100 - 500k khi đăng ký theo nhóm từ 2 người trở lên
  • Hỗ trợ việc làm ngay sau khóa học
  • Học lại miễn phí nếu chưa đạt đầu ra
Chương trình đào tạo