× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Hướng dẫn chuyển đổi String to Integer trong Java

17/08/2022 01:40

Có hai cách để chuyển đổi Chuỗi thành Số nguyên trong Java, Chuỗi thành số nguyên bằng cách sử dụng Integer.parseInt () Chuỗi thành số nguyên bằng cách sử dụng Integer.valueOf ()

Có hai cách để chuyển đổi Chuỗi thành Số nguyên trong Java,

 1. Chuỗi thành số nguyên bằng cách sử dụng Integer.parseInt ()
 2. Chuỗi thành số nguyên bằng cách sử dụng Integer.valueOf ()

Giả sử bạn có một chuỗi - strTest - chứa một giá trị số.

String strTest = “100”;

Try to perform some arithmetic operation like divide by 4 – This immediately shows you a compilation error.

class StrConvert{
 public static void main(String []args){
  String strTest = "100";
  System.out.println("Using String:" + (strTest/4));
 }
}

Output:

/StrConvert.java:4: error: bad operand types for binary operator '/'
  System.out.println("Using String:" + (strTest/4));

Ví dụ 1: Chuyển đổi chuỗi thành số nguyên bằng cách sử dụng Integer.parseInt ()

Cú pháp của phương thức parseInt như sau:

int <IntVariableName> = Integer.parseInt (<StringVariableName>);

Truyền biến chuỗi làm đối số.

Thao tác này sẽ chuyển đổi Chuỗi Java thành Số nguyên java và lưu trữ nó vào biến số nguyên được chỉ định.

Kiểm tra đoạn mã bên dưới-

class StrConvert{
 public static void main(String []args){
  String strTest = "100";
  System.out.println("Using String:" + (strTest/4));
 }
}

Output:

/StrConvert.java:4: error: bad operand types for binary operator '/'
  System.out.println("Using String:" + (strTest/4));

Ví dụ 2: Chuyển đổi chuỗi thành số nguyên bằng cách sử dụng Integer.valueOf ()

Phương thức Integer.valueOf () cũng được sử dụng để chuyển đổi Chuỗi thành Số nguyên trong Java.

Sau đây là ví dụ mã cho thấy quá trình sử dụng phương thức Integer.valueOf ():

public class StrConvert{
 public static void main(String []args){
  String strTest = "100";
  //Convert the String to Integer using Integer.valueOf
  int iTest = Integer.valueOf(strTest);
  System.out.println("Actual String:"+ strTest);
  System.out.println("Converted to Int:" + iTest);
  //This will now show some arithmetic operation
  System.out.println("Arithmetic Operation on Int:" + (iTest/4));
 }
}

Output:

Actual String:100
Converted to Int:100
Arithmetic Operation on Int:25

Ví dụ 2: Chuyển đổi chuỗi thành số nguyên bằng cách sử dụng Integer.valueOf ()

Phương thức Integer.valueOf () cũng được sử dụng để chuyển đổi Chuỗi thành Số nguyên trong Java.

Sau đây là ví dụ mã cho thấy quá trình sử dụng phương thức Integer.valueOf ():

public class StrConvert{
 public static void main(String []args){
  String strTest = "100";
  //Convert the String to Integer using Integer.valueOf
  int iTest = Integer.valueOf(strTest);
  System.out.println("Actual String:"+ strTest);
  System.out.println("Converted to Int:" + iTest);
  //This will now show some arithmetic operation
  System.out.println("Arithmetic Operation on Int:" + (iTest/4));
 }
}

Output:

Actual String:100
Converted to Int:100
Arithmetic Operation on Int:25

NumberFormatException

NumberFormatException được ném Nếu bạn cố gắng phân tích cú pháp một chuỗi số không hợp lệ. Ví dụ: Chuỗi 'Guru99' không thể được chuyển đổi thành Số nguyên.

Example:

public class StrConvert{
 public static void main(String []args){
  String strTest = "Guru99";
  int iTest = Integer.valueOf(strTest);
  System.out.println("Actual String:"+ strTest);
  System.out.println("Converted to Int:" + iTest);
 }
}

Above example gives following exception in output:

Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "Guru99"