× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Lịch khai giảng tháng 05

STT Mã Lớp Tên lớp Ngày khai giảng Lịch học Thời gian Đăng ký
1 LTV_Java_ Web_ Fullstack_Offline Java Web Fullstack 04/05/2022 2 buổi/ tuần 3h Đăng ký
2 LTV_Python_Django_Online Python Django 05/05/2022 2 buổi/ tuần 3h Đăng ký
3 Backend_PHP_Laravel_Online Web PHP Fullstack 07/05/2022 2 buổi/ tuần 3h Đăng ký
4 Tester_Manual_Online Kiểm thử phần mềm 11/05/2022 2 buổi/ tuần 3h Đăng ký
5 LTV_PHP_Fullstack_Offline Web PHP Fullstack 18/05/2022 2 buổi/ tuần 3h Đăng ký
6 LTV_Android_Kotlin_Offline Java Android 20/05/2022 2 buổi/tuần 3h Đăng ký
7 Backend_Java_Online Java Web Fullstack 20/05/2022 2 buổi/ tuần 3h Đăng ký
8 Tester_Manual_Offline Kiểm thử phần mềm 20/05/2022 2 buổi/tuần 3h Đăng ký
9 LTV_Frontend_Reactjs_Online Frontend ReactJS 22/05/2022 2 buổi/tuần 3h Đăng ký
10 LTV_Python_Fullstack_Offline Python Django 24/05/2022 2 buổi/ tuần 3h Đăng ký
11 LTV_Frontend_Reactjs_Offline Frontend ReactJS 24/05/2022 3 buổi/tuần 3h Đăng ký
12 LTV_Java_Web_Fullstack_Offline Java Web Fullstack 29/05/2022 2 buổi/ tuần 3h Đăng ký

Chương trình ưu đãi tháng 05

Chương trình đào tạo