× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Lịch khai giảng tháng 10

STT Mã Lớp Tên lớp Ngày khai giảng Lịch học Thời gian Đăng ký
1 PHPfullstack Web PHP Fullstack 02/10/2022 2 buổi 3h Đăng ký
2 FrontendReactjs Frontend ReactJS 05/10/2022 2 buổi/ tuần 3h Đăng ký
3 Javawwebfullstack Java Web Fullstack 02/10/2022 2 b 3h Đăng ký
4 PythonDjango Python Django 10/10/2022 2b 3h Đăng ký
5 backendJavaSpring Java Web Fullstack 07/10/2022 2b 3h Đăng ký
6 frontendreactjs Frontend ReactJS 15/10/2022 2b 3h Đăng ký
7 Backend_PHP Web PHP Fullstack 15/10/2022 2b 3h Đăng ký
8 Testermanual Kiểm thử phần mềm 15/10/2022 2b 3h Đăng ký
9 Android_kotlin Java Android 17/10/2022 2b 3h Đăng ký
10 Testermanual Kiểm thử phần mềm 17/10/2022 2b 3h Đăng ký
11 Backend_java-Spring Java Android 19/10/2022 2b 3h Đăng ký
12 Fronetend_reactjs Frontend ReactJS 21/10/2022 2b 3h Đăng ký
13 Javawebfullstack Java Web Fullstack 23/10/2022 2b 3h Đăng ký
14 PHPfullstack Web PHP Fullstack 24/10/2022 2b 3h Đăng ký
15 PythonDjango Python Django 29/10/2022 2b 3h Đăng ký

Chương trình ưu đãi tháng 10

Chương trình đào tạo