× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Định danh trong Java - Quy tắc định danh trong lập trình Java

02/06/2021 02:02

(Định danh trong Java) Mọi chương trình trong ngôn ngữ lập trình nào cũng bao gồm các biến, phương thức và lớp. Để khai báo bất kỳ biến nào, chúng ta phải khai báo kiểu dữ liệu của biến và sau đó là tên biến. Mọi ngôn ngữ đều có các quy tắc và ràng buộc mà chúng ta cần áp dụng mà chúng ta thường gọi là định danh. 

 

Định danh xác định một số ràng buộc trong ngôn ngữ lập trình Java. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về định danh trong Java và cách định danh để xác định các thành phần trong chương trình.

Định danh trong Java là gì?

Định danh trong Java đơn giản là chuỗi các ký tự, Nói cách khác, chúng ta có thể nói mã định danh chỉ là một từ hoặc một ký tự duy nhất được sử dụng trong chương trình của bạn. 

Nếu định danh được đặt tên theo quy tắc thì chỉ nó được coi là hợp lệ, nếu không trình biên dịch sẽ tạo ra lỗi. Điểm quan trọng nhất mà bất kỳ lập trình viên nào cũng phải hiểu là ký tự đầu tiên của mã định danh là rất quan trọng. Việc xác nhận phụ thuộc vào ký tự đầu tiên của mã định danh.

Ngôn ngữ lập trình Java cho phép các chữ cái (AZ, az) , và $ hay _ ở đầu bất kỳ mã định danh nào. Ngoài các ký tự này, không có ký hiệu và số đặc biệt nào khác được phép ở đầu bất kỳ mã định danh nào. Sau chữ cái đầu tiên, ngôn ngữ lập trình Java hỗ trợ các chữ số (0-9), chữ cái (AZ, az) $ và _ để khai náo bất kỳ số nhận dạng nào.

Ví dụ về mã định danh trong Java:

public class Main {

 public static void main(String[] args) {

  String str = "Techvidvan";

  int num = 10;

  float fl = 12.0;

 }

}

 

Trong đoạn code trên, các mã định danh là:

Main: Tên của lớp được người dùng định danh

main: tên của phương thức được xác định bởi người dùng

String: Tên lớp được dành riêng trong ngôn ngữ lập trình Java

args: Biến có kiểu dữ liệu là Chuỗi

str: Một kiểu biến Chuỗi khác chứa một số giá trị kiểu chuỗi

num: Biến có kiểu dữ liệu int và chứa một số giá trị nguyên

fl: Biến có kiểu dữ liệu float và giữa một số giá trị động.

>>> Xem thêm: Assertion trong Java - Từ khóa Assert trong lập trình Java

Quy tắc xác định số định danh trong Java

 • Số nhận dạng có thể bao gồm các ký tự ([AZ], [az], [0-9], ‘$’ và ‘_’ (gạch dưới) làm ký tự đầu tiên của nó. Java cho phép các chữ số (0-9) cho một ký tự không phải đầu tiên trong bất kỳ mã định danh nào. Ví dụ: “t3h #” là tên không hợp lệ của biến vì một ký tự đặc biệt “#” có trong nó, ký tự này không được phép sử dụng trong mã định danh theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình Java.
 • Số định danh trong Java không được bắt đầu bằng chữ số ([0-9]). Ví dụ”123t3h” không hợp lệ.
 • Định danh có thể có độ dài bất kỳ. Tuy nhiên, các lập trình viên nên sử dụng chúng với độ dài thích hợp từ 4-15 chữ cái. 
 • Có tổng cộng 51 từ khóa trong đó có hai từ khóa không được sử dụng là goto và const và Java không khuyến khích sử dụng chúng. 49 từ khóa này được dành riêng và chúng ta không thể sử dụng chúng làm đối số định danh. Nếu chúng ra sử dụng các từ khóa làm số định danh thì chúng ta sẽ gặp lỗi. Một số từ khóa dành riêng là public, import, short, try, new, switch, final, extends, class, ….
 • Không có khoảng trắng khi khai báo bất kỳ định danh nào. Ngôn ngữ lập trình Java không hỗ trợ khoảng trắng bất kỳ định danh nào. Ví dụ, một biến với tên “t 3h” không phải một biến hợp lệ trong Java.
 • Việc khai báo biến phải phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Định danh hợp lệ trong Java

Số định danh hợp lệ nếu và chỉ khai nó tuân theo các quy tắc xác định. Dưới đây là một số nhận dạng hợp lệ trong Java:

MyVar

a

myvar

MYVAR

j

_myvar

$ myvar

series_of_numbers

techvidvan123

Định danh không hợp lệ trong Java

Số định danh không tuân theo các quy tắc là số định danh không hợp lệ trong Java. Một số mã định danh không hợp lệ trong Java là:

D

ATA-REC: chứa ký tự đặc biệt - (không phải AZ, az và _ hoặc $)

98MyVar:  Bắt đầu bằng một số 

break: đảo ngược từ khóa

My.file: chứa ký tự đặc biệt

>>> Xem thêm: Java Null - Khám phá các sự thật chưa biết về Java Null

Quy tắc đặt tên định danh trong Java

Khi đặt tên định danh trong Java, chúng ta nên tuân theo những quy tắc cụ thể dưới đây:

 • Tên của phương thức công khai và biến instance nên bắt đầu bằng từ khóa được viết bằng chữ cái thường. Ví dụ: method:sum()
 • Với tên với nhiều từ, ý tự bắt đầu thứ hai và các từ tiếp theo là viết hoa để tăng thêm khả năng đọc

Ví dụ:

avgSalaryOfErantyee, dateOfBirth

getNumberOfStudent,...
 • Các biến private và local luôn phải là chữ thường. Ví dụ: width, result, final_score,...
 • Tên lớp và tên giao diện phải bắt đầu bằng chữ hoa. Ví dụ: My Class, Employee, ChildClass, Student,...
 • Đặt tên cho tất cả các hằng số nền sử dụng tất cả các chữ viết hoa và dấu gạch dưới. Ví dụ: MAX_VALUE, MAX_MARKS, SPECIL_SALARY, TOTAL,...

Ví dụ để hiểu mã:

package com.techvidvan.identifiers;

public class TypesOfVariable {

 public static void main(String args[]) {

  //Declaring all types of variables.

  int MyVar = 1;

  int MYVAR = 12;

  int myvar = 123;

  int a = 1234;

  int j = 12345;

  int _myvar = 123456;

  int $myvar = 1234567;

  int series_of_numbers = 12345678;

  int techvidvan123 = 123456789;
  // Printing all the variables

  System.out.println("Assigned value of the variable MyVar: " + MyVar);

  System.out.println("Assigned value of the variable MYVAR: " + MYVAR);

  System.out.println("Assigned value of the variable myvar: " + myvar);

  System.out.println("Assigned value of the variable a: " + a);

  System.out.println("Assigned value of the variable j: " + j);

  System.out.println("Assigned value of the variable _myvar: " + _myvar);

  System.out.println("Assigned value of the variable $myvar: " + $myvar);

  System.out.println("Assigned value of the variable series_of_numbers: " + series_of_numbers);

  System.out.println("Assigned value of the variable techvidvan123: " + techvidvan123);

 }

}

Output

Assigned value of the variable MyVar: 1

Assigned value of the variable MYVAR: 12

Assigned value of the variable myvar: 123

Assigned value of the variable a: 1234

Assigned value of the variable j: 12345

Assigned value of the variable _myvar: 123456

Assigned value of the variable $myvar: 1234567

Assigned value of the variable series_of_numbers: 12345678

Assigned value of the variable techvidvan123: 123456789

Kết luận:  Định danh trong Java là một trong những nền tảng cơ bản của Java mà người học Java bắt buộc phải nắm rõ. Nếu không nằm lòng về định dạng, luật lệ và quy tắc đặt tên, bạn không thể lập trình một cách hiệu quả trong Java. Quy ước đặt tên trong Java là tùy chọn, nhưng bạn cần làm theo chúng để tăng khả năng dễ đọc cho đoạn code. 

Nếu bạn viết dựa theo quy ước, bất kỳ ai cũng có thể hiểu ý nghĩa và ý định của tất cả các định danh như lớp, biến, phương thức,... Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu rõ hơn về định danh trong Java, mong rằng bạn đã nắm rõ về định danh và có thể tận dụng mã định dạng trong lập trình với Java. Tìm hiểu thêm về Java và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại Viện công nghệ thông tin T3H.