× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Kiểu dữ liệu và so sánh các thuộc tính trong ASP.NET MVC

07/12/2023 01:21

Thuộc tính DataType trong ASP.NET MVC Framework cho phép chúng ta cung cấp thông tin thời gian chạy về mục đích cụ thể của các thuộc tính.

Thuộc tính DataType trong ASP.NET MVC Framework cho phép chúng ta cung cấp thông tin thời gian chạy về mục đích cụ thể của các thuộc tính. Ví dụ: thuộc tính loại chuỗi có thể có nhiều trường hợp khác nhau vì nó có thể chứa địa chỉ Email, URL hoặc mật khẩu. Có nhiều loại dữ liệu khác nhau bao gồm Tiền tệ, Ngày, Giờ, Mật khẩu và MultilineText, v.v. Hãy xem một số ví dụ về cách sử dụng thuộc tính DataType.

[DataType(DataType.Mã bưu chính)]"Vui lòng nhập mã PIN/Mã ZIP hợp lệ",

[DataType(DataType.PostalCode, ErrorMessage = "Please Enter a valid PIN/ZIP Code")]

public string PostalCode

{

get;

set;

}

 

[DataType(DataType.Url, ErrorMessage = "Please Enter a valid URL")]

public string URL

{

get;

set;

}

 

[DataType(DataType.Password)]

public string Password

{

get;

set;

}

[DataType(DataType.PhoneNumber, ErrorMessage = "Please Enter a valid Phone Number")]

public string Mobile

{

get;

set;

}

Khi chúng ta chạy ứng dụng và nhập dữ liệu vào hộp văn bản mật khẩu và xác nhận mật khẩu, nó sẽ hiển thị như bên dưới.

 

So sánh Thuộc tính trong ứng dụng ASP.NET MVC:

Thuộc tính so sánh trong ASP.NET MVC Framework được sử dụng để so sánh 2 thuộc tính của một mô hình có cùng giá trị. So sánh địa chỉ email và mật khẩu là trường hợp sử dụng phổ biến của thuộc tính So sánh. Hãy hiểu cách sử dụng thuộc tính So sánh bằng một ví dụ. Ví dụ: để đảm bảo người dùng gõ đúng mật khẩu chúng ta phải sử dụng Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu của mô hình nhân viên như hình dưới đây.

[DataType(DataType.Password)]1
[Required(ErrorMessage = "Password is Required")]
public string Password
{
get;
set;
}
[DataType(DataType.Password)]
[Required(ErrorMessage = "Confirm Password is Required")]
[Compare("Password", ErrorMessage = "Password and Confirm Password do not match"]
public string ConfirmPassword
{
get;
set;
}