× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

C# Params là gì - Các thông tin mà bạn cần biết

21/09/2023 01:24

Trong C#, params là một từ khóa được sử dụng để chỉ định một tham số có số lượng đối số thay đổi. Nó rất hữu ích khi chúng ta không biết số lượng đối số trước đó. 

Trong C#, params là một từ khóa được sử dụng để chỉ định một tham số có số lượng đối số thay đổi. Nó rất hữu ích khi chúng ta không biết số lượng đối số trước đó. Chỉ cho phép một từ khóa params và không cho phép tham số bổ sung nào sau từ khóa params trong khai báo hàm.

 

C# Params Example 1

 
 1. using System;  
 2. namespace AccessSpecifiers  
 3. {  
 4.     class Program  
 5.     {  
 6.         // User defined function  
 7.         public void Show(params int[] val) // Params Paramater  
 8.         {  
 9.             for (int i=0; i<val.Length; i++)  
 10.             {  
 11.                 Console.WriteLine(val[i]);  
 12.             }  
 13.         }  
 14.         // Main function, execution entry point of the program  
 15.         static void Main(string[] args)  
 16.         {  
 17.             Program program = new Program(); // Creating Object  
 18.             program.Show(2,4,6,8,10,12,14); // Passing arguments of variable length  
 19.         }  
 20.     }  
 21. }  

Output:

2
4
6
8
10
12
14

C# Params Example 2

 1. using System;  
 2. namespace AccessSpecifiers  
 3. {  
 4.     class Program  
 5.     {  
 6.         // User defined function  
 7.         public void Show(params object[] items) // Params Paramater  
 8.         {  
 9.             for (int i = 0; i < items.Length; i++)  
 10.             {  
 11.                 Console.WriteLine(items[i]);  
 12.             }     
 13.         }  
 14.         // Main function, execution entry point of the program  
 15.         static void Main(string[] args)  
 16.         {  
 17.             Program program = new Program(); // Creating Object  
 18.             program.Show("Ramakrishnan Ayyer","Ramesh",101, 20.50,"Peter"'A'); // Passing arguments of variable length  
 19.         }     
 20.     }  
 21. }  

Output:

Ramakrishnan Ayyer
Ramesh
101
20.5
Peter
A