× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Các loại vòng lặp trong PHP - 10 phút năm rõ về vòng lặp trong PHP

05/05/2021 02:57

Vòng lặp là một trong những kiến thức nền tảng trong lập trình. Cũng giống trong các ngôn ngữ lập trình khác, PHP cũng có các vòng lặp tương tự. Trong bài viết này, T3H sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các loại vòng lặp trong PHP.

 

Các loại vòng lặp trong PHP

Các loại vòng lặp trong PHP

Các loại vòng lặp trong PHP

Vòng lặp trong PHP được sử dụng để thực thi cùng một khối mã với một số lần xác định. PHP hỗ trợ bốn kiểu vòng lặp sau.

 • for - lặp qua một khối mã với một số lần xác định
 • while - lặp qua một khối mã nếu và miễn là một điều kiện được chỉ định là đúng
 • do… while: lặp qua một khối mã một lần và sau đó lặp  lại vòng lặp miễn là điều kiện đặc biệt là đúng
 • foreach - lặp qua một khối mã cho mỗi phần tử trong một mảng

Bên cạnh đó, các từ khóa continue và break được sử dụng để kiểm soát việc thực thi các lặp lại.

Các loại vòng lặp trong PHP- Câu lệnh vòng lặp for

Trong các loại vòng lặp trong PHP, câu lệnh for được sử dụng khi bạn biết số lần bạn muốn thực hiện một câu lệnh hoặc một khối lệnh:

Câu lệnh vòng lặp for trong PHP

Câu lệnh vòng lặp for trong PHP

Cú pháp

for (initialization; condition; increment){

  code to be executed;

}

Bộ khởi tạo được sử dụng để đặt giá trị bắt đầu cho bộ đếm số lần lặp vòng lặp. Một biến có thể được khai báo ở đây ở đây cho mục đích này và theo truyền thống, nó được đặt tên là biến $i.

Ví dụ:

Sau khi thực hiện năm lần lặp và thay đổi giá trị được gán của hai biến trên mỗi lần vượt qua của vòng lặp:

 

<html>

  <body>

   

   <?php

     $a = 0;

     $b = 0;

         for( $i = 0; $i<5; $i++ ) {

      $a += 10;

      $b += 5;

     }

         echo ("At the end of the loop a = $a and b = $b" );

   ?>

   </body>

</html>

Kết quả nhận được  như sau:

At the end of the loop a = 50 and b = 25

 

Các loại vòng lặp trong PHP - Câu lệnh lặp while trong PHP

Câu lệnh while sẽ thực thi một khối mã nếu và miễn là biểu thức kiểm tra là đúng.

Nếu biểu thức kiểm tra là true thì khối mã sẽ được thực thi. Sau khi mã được thực thi, biểu thức kiểm tra sẽ được đánh giá lại một lần nữa và vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi biểu thức kiểm tra được phát hiện là sai.

Câu lệnh vòng lặp While

Câu lệnh vòng lặp While

Cú pháp

while (condition) {

  code to be executed;

}

Ví dụ:

Ví dụ dưới đây giảm một giá trị biến trên mỗi lần lặp của vòng lặp và bố đếm tăng lên cho đến khi nó đạt đến 10 khi đánh giá là sai và vòng lặp kết thúc.

<html>

  <body>

     <?php

     $i = 0;

     $num = 50;

         while( $i < 10) {

      $num--;

      $i++;

     }

         echo ("Loop stopped at i = $i and num = $num" );

   ?>

     </body>

</html>

Kết quả nhận được

Loop stopped at i = 10 and num = 40 

Câu lệnh lặp do---while

Câu lệnh do…. while sẽ thực thi một khối mã ít nhất một lần - sau đó sẽ lặp lại vòng lặp miễn là một điều kiện đã cho là đúng.

cú pháp

do {

  code to be executed;

}

while (condition);

Ví dụ:

Trong ví dụ sau giá trị của i sẽ được tăng lên ít nhất một lần và nó sẽ tiếp tục tăng giá trị của biến i miễn là nó có giá trị nhỏ hơn 10.

<html>

  <body>

  

   <?php

     $i = 0;

     $num = 0;

     
     do {

      $i++;

     }

      while( $i < 10 );

     echo ("Loop stopped at i = $i" );

   ?>

   </body>

</html>

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau:

Loop stopped at i = 10

Các loại vòng lặp trong PHP - Câu lệnh lặp foreach

Câu lệnh foreach được sử dụng để lặp qua các mảng. Đối với mỗi lần truyền, giá trị của phần tử  mảng hiện tại được gán cho giá trị $ và con trỏ mảng được di chuyển bởi một giá trị này. Trong lần truyền tiếp theo, các phần tử khác sẽ được xử lý.

 

Cú pháp câu lệnh:

foreach (array as value) {

  code to be executed;

}

 

Ví dụ dưới đây liệt kê ra các giá trị của một mảng

 

Value is 1

Value is 2

Value is 3

Value is 4

Value is 5

Câu lệnh break trong PHP

Từ khóa break trong PHP được sử dụng để kết thúc sớm việc thực thi một vòng lặp. Câu lệnh break nằm bên trong khối câu lệnh, Nó cung cấp cho bạn quyền kiểm soát và bất cứ khi nào bạn cần thoát khỏi vòng lặp, bạn có thể thoát ra ngoài ngay khi cần. Sau khi thoát khỏi vòng lặp, câu lệnh của vòng lặp sẽ được thực thi.

Câu lệnh break trong PHP

Câu lệnh break trong PHP

Ví dụ:

Trong ví dụ sau, điều kiện trở thành true khi giá trị bộ đếm đạt đến 3 và vòng lặp sẽ kết thúc:

<html>

  <body>

  

   <?php

     $i = 0;

     
     while( $i < 10) {

      $i++;

      if( $i == 3 )break;

     }

     echo ("Loop stopped at i = $i" );

   ?>
  
  </body>

</html>

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau:

Loop stopped at i = 3

Continue Statement trong PHP

Từ khóa continue trong PHP được sử dụng để dừng vòng lặp hiện tại nhưng không kết thúc vòng lặp. Cũng như câu lệnh break, câu lệnh continue  nằm bên trong khối câu lệnh có chữa mã mà vòng lặp thực thi, trước một kiểm tra có điều kiện. Câu lệnh continue phải vượt qua còn phần còn lại của mã vòng lặp bị bỏ qua và  lần vượt qua tiếp theo sẽ bắt đầu, mô hình như sau:

Ví dụ:

Trong ví dụ sau, vòng lặp in ra giá trị của mảng nhưng điều kiện nào trở thành true thì nó chỉ cần bỏ qua mã và giá trị tiếp theo được in.

<html>

  <body>
  
   <?php

     $array = array( 1, 2, 3, 4, 5);

         foreach( $array as $value ) {

      if( $value == 3 )continue;

      echo "Value is $value <br />";

     }

   ?>

   </body>

</html>

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau:

Value is 1

Value is 2

Value is 4

Value is 5

Kết luận: Trên đây là một số thông tin về các loại vòng lặp trong PHP cùng một số ví dụ về cách sử dụng vòng lặp. Hy vọng các kiến thức này hữu ích với bạn. Tìm hiểu thêm về PHP và các ngôn ngữ lập trình khác thông qua các khóa học lập trình tại Viện công nghệ thông tin T3H bạn nhé!