× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Java Type Casting - Những thông tin mà lập trình viên cần biết

28/07/2022 09:14

Java Type Casting về cơ bản là quá trình gán một giá trị của một kiểu khác cho một biến của kiểu khác. Nói một cách dễ hiểu, nó có thể được hiểu theo cách mà bất cứ khi nào một giá trị của một kiểu dữ liệu nguyên thủy được gán cho một kiểu khác.

 

Truyền kiểu Java

Java Type Casting về cơ bản là quá trình gán một giá trị của một kiểu khác cho một biến của kiểu khác. Nói một cách dễ hiểu, nó có thể được hiểu theo cách mà bất cứ khi nào một giá trị của một kiểu dữ liệu nguyên thủy được gán cho một kiểu khác.

Các loại TypeCasting

Nhìn chung, có hai kiểu định kiểu sẵn có trong Java:

 • Widening Casting: Đây là quá trình đúc liên quan đến việc chuyển đổi một loại nhỏ hơn sang một loại lớn hơn. Đây là trình tự mở rộng ép kiểu: byte -> short -> char -> int -> long -> float -> double
 • Narrowing Casting: Là đúc bao gồm việc chuyển đổi một loại lớn hơn sang một loại nhỏ hơn. Đây là trình tự thu hẹp ép kiểu: double -> float -> long -> int -> char -> short -> byte

1. Mở rộng tính năng Truyền trong Java

Đúc mở rộng được gọi là quá trình định kiểu tự động xảy ra được thực hiện khi một loại kích thước nhỏ được chuyển sang một loại kích thước lớn hơn.

Dưới đây là một ví dụ về truyền mở rộng trong ngôn ngữ Java chắc chắn sẽ giúp bạn hiểu chủ đề:

public class Demo 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  int num = 5;
  double num1 = num; //it will Automatic cast int to double
  System.out.println(num);   // Output is 5
  System.out.println(num1);  // Output is 5.0
 }
}
Output :
5
5.0

2. Narrowing Casting

Narrowing Casting thông thường cần được thực hiện theo cách thủ công chỉ bằng cách đặt loại trong dấu ngoặc đơn phía trước giá trị.

Dưới đây là một ví dụ về truyền narrowing Casting trong ngôn ngữ Java chắc chắn sẽ giúp bạn hiểu chủ đề:

public class Demo { public static void main (String [] args) { double num = 5.75; int num_int = (num) myDouble; System.out.println (num); // Kết quả 5,75 System.out.println (num_int); // Kết quả 5 } }

Output
5,75
5