× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

JavaScript Math - Toán tử JavaScript cho người mới tìm hiểu

29/05/2023 01:22

Đối tượng toán tử JavaScript cung cấp một số hằng số và phương thức để thực hiện phép toán. Không giống như đối tượng ngày, nó không có hàm tạo.

Đối tượng toán học JavaScript cung cấp một số hằng số và phương thức để thực hiện phép toán. Không giống như đối tượng ngày, nó không có hàm tạo.

math function

Các phương thức toán học JavaScript

Hãy xem danh sách các phương thức Toán học JavaScript có mô tả.

hương pháp Sự miêu tả
abs() Nó trả về giá trị tuyệt đối của số đã cho.
acos() Nó trả về arccosine của số đã cho theo đơn vị radian.
asin() Nó trả về arcsine của số đã cho theo đơn vị radian.
atan() Nó trả về cung-tiếp tuyến của số đã cho theo đơn vị radian.
cbrt() Nó trả về căn bậc ba của số đã cho.
ceil() Nó trả về một giá trị số nguyên nhỏ nhất, lớn hơn hoặc bằng số đã cho.
cos() Nó trả về cosin của số đã cho.
cosh() Nó trả về cosin hyperbol của số đã cho.
exp() Nó trả về dạng hàm mũ của số đã cho.
floor() Nó trả về giá trị số nguyên lớn nhất, nhỏ hơn hoặc bằng số đã cho.
hypot () Nó trả về căn bậc hai của tổng bình phương của các số đã cho.
log() Nó trả về logarit tự nhiên của một số.
max() Nó trả về giá trị lớn nhất của các số đã cho.
min() Nó trả về giá trị tối thiểu của các số đã cho.
pow() Nó trả về giá trị của cơ số cho lũy thừa của số mũ.
random() Nó trả về số ngẫu nhiên giữa 0 (bao gồm) và 1 (độc quyền).
round() Nó trả về giá trị nguyên gần nhất của số đã cho.
sign() Nó trả về dấu của số đã cho
sin() Nó trả về sin của số đã cho.
tank() Nó trả về sin hyperbol của số đã cho.
sqrt() Nó trả về căn bậc hai của số đã cho
tan() Nó trả về tiếp tuyến của số đã cho.
tanh() Nó trả về tang hyperbol của số đã cho.
trunc() Nó trả về một phần nguyên của số đã cho.

Math.sqrt(n)

Phương thức Math.sqrt(n) trong JavaScript trả về căn bậc hai của một số đã cho.

 1. Square Root of 17 is: <span id="p1"></span>    
 2. <script>    
 3. document.getElementById('p1').innerHTML=Math.sqrt(17);    
 4. </script>    

Output:

Square Root of 17 is: 4.123105625617661

Math.random()

Phương thức math.random() trong JavaScript trả về số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1.

 1. Random Number is: <span id="p2"></span>    
 2. <script>    
 3. document.getElementById('p2').innerHTML=Math.random();    
 4. </script>  

Output:

Random Number is: 0.44063925614079946
 Math.round(n)

The JavaScript math.round(n) method returns the rounded integer nearest for the given number. If fractional part is equal or greater than 0.5, it goes to upper value 1 otherwise lower value 0. For example 4 for 3.7, 3 for 3.3, 6 for 5.9 etc.

 1. Round of 4.3 is: <span id="p6"></span><br>    
 2. Round of 4.7 is: <span id="p7"></span>    
 3. <script>    
 4. document.getElementById('p6').innerHTML=Math.round(4.3);   
 5. document.getElementById('p7').innerHTML=Math.round(4.7);    
 6. </script>    

Output:

Round of 4.3 is: 4
Round of 4.7 is: 5

Math.abs(n)

 1. Phương thức Javascript math.abs(n) trả về giá trị tuyệt đối cho số đã cho. Ví dụ 4 cho -4, 6,6 cho -6,6, v.v.
 2. Absolute value of -4 is: <span id="p8"></span>      
 3. <script>      
 4. document.getElementById('p8').innerHTML=Math.abs(-4);      
 5. </script>   

Output:

Absolute value of -4 is: 4