× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

List trong Python - Các bước tạo list Python nhanh và hiệu quả

01/10/2021 01:18

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng có các kiểu dữ liệu mà bạn cần nắm rõ. Với Python, có 4 kiểu dữ liệu thu thập bao gồm List, Tuple, Set và Dictionary. Để sử dụng từng kiểu dữ liệu này, bạn cần nắm rõ các thuộc tính của chúng để tăng cường hiệu quả bảo mật và sử dụng chúng một cách hiệu quả. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu và phân tích rõ các thuộc tính của List trong Python.

List trong Python là gì?

Trong Python list là một dạng dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau và truy xuất các phần tử bên trong nó thông qua vị trí của phần tử đó trong list. List có thể được coi là một mảng tuần tự như trong các ngôn ngữ khác (như vector trong C++ và ArrayList trong Java). Lists không nhất thiết phải đồng nhất, điều này khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ nhất trong Python. Một list đơn có thể bao gồm các loại Datatypes như Integers, Strings cũng như Objects. Lists có thể thay đổi được ngay cả sau khi được tạo.

List trong Python

List trong Python được sắp xếp theo thứ tự và có số lượng xác định. Các phần tử trong list được lập chỉ mục theo một trình tự xác định và việc lập chỉ mục của danh sách được thực hiện với 0 là chỉ số đầu tiên. Mỗi yếu tố trong trong list đều có vị trí xác định trong list, điều này cho phép sao chép các phần tử trong danh sách, với mỗi phần tử có vị trí và độ tin cậy riêng biệt. 

>>> Đọc thêm: Scipy trong Python - Giới thiệu và cài đặt thư viện SciPy trong Python

Cách tạo list trong Python

List trong Python có thể được tạo bằng cách đặt chuỗi bên trong dấu ngoặc vuông []. Không giống như Sets, List không cần chức năng built-in để thiết lập và bao gồm các yếu tố có thể thay đổi được.

Ví dụ về cách tạo List trong Python

# Python program to demonstrate 

# Creation of List 

 

# Creating a List

List = []

print("Blank List: ")

print(List)

 

# Creating a List of numbers

List = [10, 20, 14]

print("\nList of numbers: ")

print(List)

 

# Creating a List of strings and accessing

# using index

List = ["Geeks", "For", "Geeks"]

print("\nList Items: ")

print(List[0]) 

print(List[2])

 

# Creating a Multi-Dimensional List

# (By Nesting a list inside a List)

List = [['Geeks', 'For'] , ['Geeks']]

print("\nMulti-Dimensional List: ")

print(List)

Output:

Blank List: 

[]
List of numbers: 

[10, 20, 14]
List Items

Geeks

Geeks
Multi-Dimensional List: 

[['Geeks', 'For'], ['Geeks']]

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình Python

Thêm phần tử vào List

Các phần tử có thể được thêm vào list trong Python bằng cách sử dụng append() chức năng cài sẵn. Chỉ một phần tử có thể được thêm vào danh sách bằng cách sử dụng phương thức append(). Để thêm nhiều phần tử bằng append (), bạn phải sử dụng các vòng lặp. Các bộ giá trị cũng có thể được thêm vào List bằng cách sử dụng các phương thức nối tiếp vì các bộ giá trị là bất biến. Không giống như Set, List cũng có thể được thêm vào danh sách hiện có bằng phương thức append().

# Python program to demonstrate 

# Addition of elements in a List

 

# Creating a List

List = []

print("Initial blank List: ")

print(List)

 

# Addition of Elements 

# in the List

List.append(1)

List.append(2)

List.append(4)

print("\nList after Addition of Three elements: ")

print(List)

 

# Adding elements to the List

# using Iterator

for i in range(1, 4):

  List.append(i)

print("\nList after Addition of elements from 1-3: ")

print(List)

 

# Adding Tuples to the List

List.append((5, 6))

print("\nList after Addition of a Tuple: ")

print(List)

 

# Addition of List to a List

List2 = ['For', 'Geeks']

List.append(List2)

print("\nList after Addition of a List: ")

print(List)

 

Output

Initial blank List: 

[]
List after Addition of Three elements: 

[1, 2, 4]
List after Addition of elements from 1-3: 

[1, 2, 4, 1, 2, 3]
List after Addition of a Tuple: 

[1, 2, 4, 1, 2, 3, (5, 6)]
List after Addition of a List: 

[1, 2, 4, 1, 2, 3, (5, 6), ['For', 'Geeks']]

Tạo List với nhiều phần tử riêng biệt hoặc trùng lặp

Một list trong Python có thể chứa các giá trị trùng lặp với các giá trị riêng biệt, do đó các giá trị khác biệt hoặc trùng lặp này có thể được chuyển thành một chuỗi tại thời điểm tạo danh sách. Để tạo list với nhiều phần tử trùng lặp, sử dụng lệnh

 #Creating a List with

 #the use of Numbers

#(Having duplicate values) 

 

Xóa các phần tử trong List 

Để xóa một phần tử trong list của Python, bạn có thể sử dụng câu lệnh del nếu bạn biết chính xác các phần tử mà bạn định xóa hoặc sử dụng phương thức remove () nếu bạn không biết. Phương thức remove() chỉ loại bỏ một phần tử tại một thời điểm, để loại bỏ phạm vi phần tử bạn phải sử dụng trình lặp. Phương thức remove () này sẽ loại bỏ các mục nhất định. 

Ví dụ:

#!/usr/bin/python

list1 - [‘physics’, ‘chemistry’, 1997, 2000];

print list1

del list1[2];

print “After deleting value at index 2:”

print list1

Khi đoạn code trên được thực thi, kết quả sẽ như sau:


[‘physics’, ‘chemistry’, 1997, 2000]

After deleting value at index 2:

[‘physics’, ‘chemistry’, 2000]Truy cập các phần tử trong List

Để truy cập các mục danh sách, hãy tham khảo số chỉ mục. Sử dụng toán tử chỉ mục [] để truy cập một mục trong danh sách. Chỉ mục phải là một số nguyên. Danh sách được kiểm tra được truy cập bằng cách sử dụng lập chỉ mục lồng nhau.

# Python program to demonstrate 
# accessing of element from list
 
# Creating a List with
# the use of multiple values
List = ["Geeks", "For", "Geeks"]
 
# accessing a element from the 
# list using index number
print("Accessing a element from the list")
print(List[0]) 
print(List[2])
 
# Creating a Multi-Dimensional List
# (By Nesting a list inside a List)
List = [['Geeks', 'For'] , ['Geeks']]
 
# accessing an element from the 
# Multi-Dimensional List using
# index number
print("Accessing a element from a Multi-Dimensional list")
print(List[0][1])
print(List[1][0])

Output

Accessing a element from the list
Geeks
Geeks
Accessing a element from a Multi-Dimensional list
For
Geeks

Để truy cập các mục trong danh sach tham chiếu đến số chỉ mục. Sử dụng toán tử chỉ mục [] để truy cập một mục trong list của Python. Chỉ mục phải là một số nguyên. List được kiểm tra được truy cập bằng cách sử dụng lập chỉ mục lồng nhau.

Kết: Trên đây là một số thao tác list trong Python, kiểu dữ liệu trong Python rất quan trọng và được sử dụng thường xuyên, nên các LTV có thể tận dụng dạng dữ liệu này trong lập trình. Muốn tìm hiểu về Python và các ngôn ngữ lập trình khác, tham khảo ngay các khóa học lập trình tại Viện công nghệ thông tin T3H.