× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Phân trang trong php - Tìm hiểu thông tin từ A - Z

25/08/2022 01:38

Phân trang là một phân đoạn rất quan trọng và hữu ích trên bất kỳ trang web nào. Phân trang trong PHP cung cấp tốc độ cao và rủi ro tải trang web thấp. Hãy bắt đầu với ví dụ này để giải quyết vấn đề phân trang.

Phân trang là một phân đoạn rất quan trọng và hữu ích trên bất kỳ trang web nào. Phân trang trong PHP cung cấp tốc độ cao và rủi ro tải trang web thấp. Hãy bắt đầu với ví dụ này để giải quyết vấn đề phân trang.

Có thể một truy vấn SQL có thể trả về hàng triệu bản ghi. Nó không phải là một thực tiễn tốt để hiển thị tất cả các bản ghi trên một trang duy nhất.

Một danh sách lớn các bản ghi trên một trang có thể mất rất nhiều thời gian để tải trang và cũng tiêu tốn thời gian để tìm dữ liệu cụ thể. Điều này có thể gây ra (dẫn đến) sự nhầm lẫn trong tâm trí người dùng.

Phân trang là gì?

Phân trang có nghĩa là hiển thị tất cả các kết quả đã tìm nạp của bạn trên nhiều trang thay vì hiển thị tất cả chúng trên một trang. Nó làm cho trang đó quá dài và sẽ mất rất nhiều thời gian để tải.

Do đó, hãy chia các bản ghi này thành nhiều trang tùy theo yêu cầu của người dùng.

Đây là cách phân trang đơn giản trong PHP. Tôi sẽ cho bạn thấy phân trang động trong PHP với ví dụ MySql.

Trước hết, bạn cần kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP của mình:

config.php:

<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$database = "mydatabase";
// Create connection
$connection = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database);
// Check connection
if (!$connection) {
  die("Connection failed: " . $connection->connect_error);
}
function close_db(){
	mysqli_close($connection);
}
?>
 

Bây giờ, bạn cần thêm một số thông tin để phân trang như số lượng bản ghi bạn cần trong một trang, kiểu phân trang, v.v. Đối với kiểu phân trang, chúng ta cần tạo một số logic nơi bạn phải chuyển các giá trị này:

$ request_url
$ limit
$ total_page
$ current_page

 

function create_pagination($request_url, $limit, $total_page, $current_page){
	if($total_page > 1 && $current_page <= $total_page){ 
		if($current_page <= $total_page && $current_page > 1)
			$prv_page = $current_page-1;
		else
			$prv_page = 1;
			
		$url = setURL($request_url,'page',$prv_page);
		$pagination .= '<a href="'.$url.'">‹</a>';
		
		
		if($current_page<=4)
			$from = 1;
		if($current_page>=4){
			$from = $current_page-2;
			$url = setURL($request_url,'page',1);
			$pagination .= '<a href="'.$url.'">1</a>';
		if($from >= 3)
			$pagination .= '... ';
		}
		
		if($current_page == $total_page || $total_page <= 4)
			$to = $total_page;
		else{
			$to = $from+4;
			if($current_page==$total_page-1)
			$to--;
		}
		for($i = $from; $i <= $to; $i++){
			$url = setURL($request_url,'page',$i);
			$pagination .= '<a href="'.$url.'"';
			if($i==$current_page) 
				$pagination .= ' class="current">';
			else
				$pagination .= ' >';
			$pagination .= $i.'</a>';
		}
		
		if($to < $total_page-1)
			$pagination .= '... ';
	
		if($to != $total_page){
			$url = setURL($request_url,'page',$total_page);
			$pagination .= '<a href="'.$url.'">'.$total_page.'</a>';
		}
		
		if($current_page < $total_page && $current_page >= 0)
			$next_page = $current_page+1;
		else
			$next_page = $total_page;
		$url = setURL($request_url,'page',$next_page);
		$pagination .= '<a href="'.$url.'">›</a>'; 
	}
	return $pagination;
}
function setURL($url, $key, $value) {
	$url = removeqsvar($url, $key);
  $separator = (parse_url($url, PHP_URL_QUERY) == NULL) ? '' : '&';
  $query = $key."=".$value;
  $url .= $separator . $query;
  return $url;
}
function removeqsvar($url, $varname) {
  list($urlpart, $qspart) = array_pad(explode('?', $url), 2, '');
  parse_str($qspart, $qsvars);
  unset($qsvars[$varname]);
  $newqs = http_build_query($qsvars);
  return $urlpart . '?' . $newqs;
}
 

Trong bước tiếp theo, hãy thực hiện truy vấn MySQL của bạn để tìm nạp tổng số bản ghi của bạn và tính tổng số trang theo giới hạn trang cho mỗi mục của bạn:

$mysql_query = mysqli_query($connection, "Select id from country");
$total_rows = mysqli_num_rows($mysql_query);
$limit = 10;
$total_page = ceil($total_rows/$limit);
 

Bây giờ bạn tạo truy vấn bản ghi MySQL của mình như sau:

<?php
  $mysql_query = mysqli_query($connection, "Select * from country Limit $offset, $limit");
  echo "<tr style='background-color:#999999'>";
  while($mysql_query_fields = mysqli_fetch_field($mysql_query)){
    $mysql_fields[] = $mysql_query_fields->name;
    echo "<th align='left'>".ucfirst($mysql_query_fields->name)."</th>";
  }
  echo "</tr>";
  
  while($mysql_rows = mysqli_fetch_array($mysql_query)){
  echo "<tr>";
    foreach($mysql_fields as $fields){
      echo "<td>".$mysql_rows[$fields]."</td>";
    }
  echo "</tr>";
  }
?>
 

Để có liên kết phân trang hấp dẫn, bạn cần một số style-sheet cho CSS:

@charset "utf-8";
/* CSS Document */
.navigation a {
  font-family: 'Droid Sans', verdana;
  font-weight: bold;
  font-size: 18px;
  padding-right: 10px;
  color: #494949;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}
.navigation .current {
  color: #FF0000;
}
 

Cuối cùng, trang cuối cùng của bạn sẽ như thế này:

Các kỹ thuật SEO trên trang vào năm 2020

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<?php
require_once('config.php');
function create_pagination($request_url, $limit, $total_page, $current_page){
	if($total_page > 1 && $current_page <= $total_page){ 
		if($current_page <= $total_page && $current_page > 1)
			$prv_page = $current_page-1;
		else
			$prv_page = 1;
			
		$url = setURL($request_url,'page',$prv_page);
		$pagination .= '<a href="'.$url.'">‹</a>';
		
		
		if($current_page<=4)
			$from = 1;
		if($current_page>=4){
			$from = $current_page-2;
			$url = setURL($request_url,'page',1);
			$pagination .= '<a href="'.$url.'">1</a>';
		if($from >= 3)
			$pagination .= '... ';
		}
		
		if($current_page == $total_page || $total_page <= 4)
			$to = $total_page;
		else{
			$to = $from+4;
			if($current_page==$total_page-1)
			$to--;
		}
		for($i = $from; $i <= $to; $i++){
			$url = setURL($request_url,'page',$i);
			$pagination .= '<a href="'.$url.'"';
			if($i==$current_page) 
				$pagination .= ' class="current">';
			else
				$pagination .= ' >';
			$pagination .= $i.'</a>';
		}
		
		if($to < $total_page-1)
			$pagination .= '... ';
	
		if($to != $total_page){
			$url = setURL($request_url,'page',$total_page);
			$pagination .= '<a href="'.$url.'">'.$total_page.'</a>';
		}
		
		if($current_page < $total_page && $current_page >= 0)
			$next_page = $current_page+1;
		else
			$next_page = $total_page;
		$url = setURL($request_url,'page',$next_page);
		$pagination .= '<a href="'.$url.'">›</a>'; 
	}
	return $pagination;
}
function setURL($url, $key, $value) {
	$url = removeqsvar($url, $key);
  $separator = (parse_url($url, PHP_URL_QUERY) == NULL) ? '' : '&';
  $query = $key."=".$value;
  $url .= $separator . $query;
  return $url;
}
function removeqsvar($url, $varname) {
  list($urlpart, $qspart) = array_pad(explode('?', $url), 2, '');
  parse_str($qspart, $qsvars);
  unset($qsvars[$varname]);
  $newqs = http_build_query($qsvars);
  return $urlpart . '?' . $newqs;
}	
$mysql_query = mysqli_query($connection, "Select id from country");
$total_rows = mysqli_num_rows($mysql_query);
$limit = 10;
$total_page = ceil($total_rows/$limit);
if( isset($_GET{'page'} ) ) {
	$current_page = $_GET['page'];
	if($current_page <=0)
		$current_page = 1;
	else if($current_page > $total_page)
		$current_page = $total_page;
	$offset = $limit * ($current_page-1);
}
else{
	$current_page = 1;
	$offset = 0;
}
$request_url = basename($_SERVER['REQUEST_URI']);
$pagination = create_pagination($request_url, $limit, $total_page, $current_page);
?>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Pagination Demo</title>
<link rel="stylesheet" href="lb_css.css" type="text/css" />
</head>
<body>
  <div class="navigation" style="color:#333333; text-align:right; width:85%"><?php echo $pagination; ?></div>
  <table width="75%" align="center" style="background-color:#F8F8F8" cellpadding="7" cellspacing="3">
  <?php
  $mysql_query = mysqli_query($connection, "Select * from country Limit $offset, $limit");
  echo "<tr style='background-color:#999999'>";
  while($mysql_query_fields = mysqli_fetch_field($mysql_query)){
    $mysql_fields[] = $mysql_query_fields->name;
    echo "<th align='left'>".ucfirst($mysql_query_fields->name)."</th>";
  }
  echo "</tr>";
  
  while($mysql_rows = mysqli_fetch_array($mysql_query)){
  echo "<tr>";
    foreach($mysql_fields as $fields){
      echo "<td>".$mysql_rows[$fields]."</td>";
    }
  echo "</tr>";
  }
  ?>
  </table>
  <div class="navigation" style="color:#333333; text-align:right; width:85%"><?php echo $pagination; ?></div>
  </body>
<?php
close_db();
?> 
</html>