× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Số trong Java - Tìm hiểu các phương thức số và cú pháp trong Java

17/04/2021 02:51

Chúng ta thường sử dụng con số trong cuộc sống hàng ngày, từ những phép tính, điểm số đo lường hay tính toán mua bán, mọi thứ đều liên quan đến số. Do vậy, những con số là thứ chúng ta phải tìm hiểu ngay từ thuở lọt lòng dù có muốn hay không. Tương tự, bạn không thể học Java nếu không học về số trong Java. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về số trong Java và các loại số trong Java.

 

Khái niệm số trong Java

Kiểu dữ liệu cơ bản nhất của bất kỳ ngôn ngữ máy tính nào là số. Nói chung khi làm việc với các số trong Java, chúng ta sử dụng các kiểu dữ liệu nguyên thủy là byte, short, int, long, float và double. Như chúng ta biết rằng các kiểu dữ liệu này chỉ là các giá trị dữ liệu và không phải là các đối tượng lớp, đôi khi chúng ta cần các giá trị số dưới dạng các đối tượng. Java giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp các lớp trình Wrapper. 

Số trong Java

Số trong Java

Lớp Wrapper trong Java là gì

Java cung cấp sáu lớp Wrapper dạng số dưới lớp trừu tượng Number có trong gói java.lang.

Các lớp Wrapper  là một phần của thư viện chuẩn java.lang của Java, nó chuyển đổi các kiểu dữ liệu nguyên thủy thành một đối tượng.

Các lớp con của trình  Wrapper  này nằm dưới lớp trừu tượng Number. Sáu lớp trình  Wrapper này cung cấp sức mạnh bổ sung cho các số trong Java là:

 • Integer
 • Short
 • Byte
 • Float
 • Long
 • Double

Lớp wrapper trong Java

Lớp wrapper trong Java

Lớp số trong Java

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về Lớp Số trong Java, lớp này bao bọc giá trị của các kiểu dữ liệu nguyên thủy dạng số vào các đối tượng tương ứng của chúng. Bảng sau đây hiển thị tất cả các kiểu dữ liệu số với lớp wrapper tương ứng của chúng:

 

Kiểu dữ liệu số

Lớp Wrapper

byte

Byte

short

Short

int

Integer

long

Long

float

Float

double

Double

 

Autoboxing và Unboxing - chuyển đối số trong Java

Trình biên dịch Java sẽ tự động chuyển đổi kiểu dữ liệu số thành đối tượng của lớ trình Wrapper tương ứng. Quá trình chuyển đổi dữ liệu nguyên thủy thành một đối tượng được gọi là autoboxing và quá trình ngược lại, tức là chuyển đổi đối tượng thành các kiểu dữ liệu nguyên thủy được gọi là unboxing.

Ví dụ: chuyển đổi một 'int' thành một đối tượng 'Integer' và 'double' thành một đối tượng 'Double' được gọi là Autoboxing. Trong khi chuyển đổi đối tượng của lớp 'Integer' và 'Double' thành kiểu dữ liệu 'int' và 'double' tương ứng được gọi là Unboxing.

 

Phương thức của lớp số trong Java

Lớp Số Trong Java  đi kèm với một số phương thức hữu ích để thực hiện các phép toán trên số. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết từng phương pháp này với sự trợ giúp của các ví dụ dưới đây:

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình Java

Phương thức type typeValue() của số trong Java

Phương thức này chuyển đổi giá trị của đối tượng của lớp Number thành kiểu dữ liệu số nguyên thủy được chỉ định và trả về nó. Ở đây kiểu đại diện cho các kiểu dữ liệu số nguyên thủy: byte, short, int, long, float , double.

Cú pháp của phương thức typeValue () cho mỗi kiểu dữ liệu:

byte byteValue ()

short shortValue ()

int intValue ()

long longValue ()

float floatValue ()

double doubleValue ()

Phương thức int compareTo() của số trong Java

Phương thức này so sánh đối số đầu vào với đối tượng Number. Nó trả về 1 (số dương) nếu giá trị của đối tượng Number lớn hơn đối số, -1 (số âm) nếu nó nhỏ hơn giá trị của đối số và 0 nếu nó bằng đối số. Nhưng cả đối số và số phải cùng loại, khi đó chỉ chúng mới có thể được so sánh. Kiểu tham chiếu có thể là byte, double, float, long hoặc short.

Cú pháp:

public int compareTo( NumberSubClass referenceName )

SubClassObject.compareTo(valueToBeCompared)

Phương thức boolean equals(Object object) - Số trong Java

Phương thức này kiểm tra xem đối tượng Number có bằng đối số (cũng thuộc Kiểu Số) hay không. Cả đối tượng Number và đối số có thể thuộc các kiểu khác nhau. Nó trả về true nếu các giá trị bằng nhau, ngược lại, nó trả về false.

Cú pháp:

public boolean equals(Object object)

object1.equals(object2);

 

Phương thức int parseInt() 

Trong khi làm việc với chuỗi, đôi khi chúng ta cần chuyển một số biểu diễn dưới dạng chuỗi thành kiểu số nguyên. Phương thức parseInt () thường được sử dụng để chuyển đổi Chuỗi thành Số nguyên trong Java. Chúng ta cũng có thể chuyển đối số cơ số trong phương thức này đại diện cho kiểu thập phân, bát phân hoặc thập lục phân làm đầu ra. Phương thức này trả về kiểu dữ liệu nguyên thủy của một chuỗi.

Cú pháp:

static Integer parseInt(int i)

static Integer parseInt(String s)

static Integer parseInt(String s, int radix)

>>> Đọc thêm: Ngày giờ trong Java  - Tìm hiểu cách tạo ngày giờ trong Java

Phương thức chuỗi toString ()

Phương thức này được sử dụng để lấy biểu diễn đối tượng Chuỗi của bất kỳ đối tượng Số nào. Phương thức này lấy một kiểu dữ liệu nguyên thủy làm đối số và trả về một đối tượng Chuỗi đại diện cho giá trị kiểu dữ liệu nguyên thủy.

Có ba biến thể của phương pháp này-

 • toBinaryString (int i)
 • toHexString (int i)
 • toOctalString (int i)

Cú pháp của phương thức toString ():

 1. Chuỗi toString ()
 2. Chuỗi toString (int integerObject)

>>> Đọc thêm: Kế thừa trong Java - 5 phút tìm hiểu các loại kế thừa trong Java

Phương thức Integer valueOf () 

Phương thức valueOf chuyển đổi giá trị của một đối số thành Đối tượng Số có liên quan. Đối số có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nguyên thủy số hoặc Chuỗi.

Phương thức này là một phương thức tĩnh có thể được gọi trực tiếp thông qua lớp Integer. Phương thức có thể nhận hai đối số, trong đó một đối số là Chuỗi hoặc kiểu dữ liệu nguyên thủy và đối số kia là cơ số.

Cú pháp của phương thức này:

Integer valueOf(int i)

Integer valueOf(String stringValue)

Integer valueOf(String stringValue, int radix)

 

Kết luận:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Số trong Java cùng các số lớp trừu tượng cùng với các lớp con của nó trong Java,... Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về số trong Java và dễ dàng làm việc với Java hơn trong các dự án sắp tới. Tìm hiểu thêm về Java và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khoá học lập trình hàng đầu tại T3H bạn nhé!