× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

TUPLES TRONG PYTHON - CÁCH SỬ DỤNG TUPLES TRONG LẬP TRÌNH VỚI PYTHON

27/06/2022 11:22

Tuple (bộ giá trị) là một container được sử dụng rất nhiều trong các chương trình Python không thua kém gì List. Cùng tìm hiểu về khái niệm Tuples trong Python cũng như những tính năng vượt trội của kiểu dữ liệu này trong quá trình làm việc với Python bạn nhé!

Tìm hiểu về Tuples trong Python cùng ví dụ cụ thể

Ví dụ về Tuples trong Python

KHÁI NIỆM TUPLES TRONG PYTHON

Một tuple là một kiểu cấu trúc dữ liệu bất biến, không thể thay đổi, ...Bởi vì các giá trị của tuple là bất biến, nên giá trị của chúng không thể sửa đổi. 

TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG CỦA TUPLE

Một số tính năng đặc trưng của Tuple là:

- Tuples được định nghĩa giống như List danh sách.

- Chúng được đặt trong dấu ngoặc đơn () và không nằm trong dấu ngoặc vuông.

- Các phần tử của Tuples phải có một thứ tự xác định.

- Các chỉ số phủ định được tính từ cuối bộ, giống như List danh sách.

- Tuple cũng có cấu trúc tương tự, trong đó dấu phẩy phân tách các giá trị.

- Có khả năng chứa mọi giá trị, đối tượng Python 

Một ví dụ cho thấy cách tạo tuples trong Python:

Thí dụ:

tupl1 = ('computersc', 'IT', 'CSE');

tup2 = (6,5,4,3,2,1);

>>> Xem thêm: Python Tkinter - Lập trình GUI bằng Python Tkinter

CÁCH KHỞI TẠO TUPLES TRONG PYTHON

Sử dụng dấu ngoặc đơn () và đặt giá trị bên trong cú pháp như sau:

(<giá trị thứ nhất>, <giá trị thứ hai>, .., <giá trị thứ n – 1>, <giá trị thứ n>)

Ví dụ:

>>> tup = (1, 2, 3, 4)

>>> tup

(1, 2, 3, 4)

>>> empty_tup = ()  # khởi tạo tuple rỗng

>>> empty_tup

()

>>> type(tup) # kiểu dữ liệu Tuple thuộc lớp tuple

<class 'tuple'>

CÁCH TRUY CẬP CÁC GIÁ TRỊ TRONG TUPLES

Ví dụ:

tupl1 = ('computersc', 'IT', 'CSE');

tupl2 = (1993, 2016);

tupl3 = (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16);

 

print ("tupl1[0]", tupl1[0])

print ("tupl3[2:4]", tupl3[2:4])

Đầu ra:

tupl1 [0] computerc 

tupl3 [2: 4] (6, 8)

 >>> Tham khảo: Khóa học lập trình Python

XÓA CÁC PHẦN TỬ KHỎI TUPLES TRONG PYTHON 

Để xóa một tuple, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh del.

Cú pháp:

del tuple_name;

Thí dụ:

tupl3 = (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16);

del tupl3;

CÁC HÀM TUPLES TRONG PYTHON

Rất nhiều hàm hoạt động trong List của Python cũng hoạt động trên Tuples. Một hàm sẽ áp dụng trên một cấu trúc và trả về một kết quả mà không thay đổi cấu trúc đó. Cùng xem một số hàm Tuples trong Python như sau:

A. LEN ()

Giống như một danh sách, một tuple trong Python có độ dài nhất định. Hàm len () trả về độ dài của nó.

>>> my_tuple

(1, 2, 3, [6, 5])

>>> len ( my_tuple )

4

B. MAX ()

Nó trả về giá trị cao nhất.

Chúng tôi không thể áp dụng hàm này trên tuple my_tuple, vì int không thể được so sánh với một danh sách. Vì vậy, hãy lấy một tuple khác trong Python.

>>> a = ( 3 , 1 , 2 , 5 , 4 , 6 )

>>> max ( a )

6

C. MIN ()

Giống như hàm max (), min () trả về mục có giá trị thấp nhất.

>>> min ( a )

1

Như bạn có thể thấy, 1 là mục nhỏ nhất trong bộ dữ liệu Python này.

D. TỔNG()

Hàm này trả về tổng số của tất cả các mục trong tuples.

>>> sum ( a )

21

Tuy nhiên, bạn không thể áp dụng chức năng này trên một tuples có chuỗi.

>>> sum (( '1' , '2' , '3' ))

Tệp “<pyshell # 57>”, dòng 1, trong <module>

sum (('1 ′,' 2 ′, '3'))

TypeError: (các) loại toán hạng không được hỗ trợ là +: 'int' và 'str'

e, any()

Chỉ cần một mục trong tuple có giá trị Boolean là True, thì hàm này trả về True. Nếu không, nó trả về False.

>>> any(( '' , '0' , '' ))

True

Chuỗi '0' có giá trị Boolean là True. Nếu nó là số nguyên 0, nó sẽ trả về False.

>>> any(( '' , 0 , '' ))

False

F.ALL()

Không giống như any (), all () chỉ trả về giá trị là True nếu tất cả các mục có giá trị Boolean là True. Nếu không, nó trả về False.

>>> all (( '1' , 1 , True , '' ))

FALSE

G. SORTED ()

Hàm này trả về một phiên bản đã được sắp xếp của bộ tuple. Hàm này sẽ sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần và không sửa đổi những giá trị nguyên gốc trong Python.

>>> sorted( a )

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Nested Tuples trong Python

Tương tự như Nested List trong Python, bạn cũng có thể lồng Tuples trong Python với cú pháp giống như danh sách lồng nhau, ví dụ như sau:

>>> a=((1,2,3),(4,(5,6)))

Giả sử chúng ta muốn truy cập mục 6. Đối với điều đó, vì chúng ta sử dụng các chỉ số, chúng ta viết đoạn mã sau.

>>> a [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]

6

Tuple trong Python cũng có thể chứa các cấu trúc khác, đặc biệt là danh sách. 

>>> ( 1 , 2 , [ 3 , 4 ])

(1, 2, [3, 4])

Kết luận: Tương tự như List trong Python, Tuples trong Python cũng là một thành phần quan trọng và hữu ích khi lập trình với Python. Tìm hiểu về Python và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại T3H.