× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

File system trong PHP - Tìm hiểu về File và hệ thống file trong PHP

16/08/2021 01:50

Hệ thống tệp trong PHP hay còn gọi là file system trong PHP là hệ thống quản lý các tệp của máy chủ. Để hiểu chi tiết về quy trình của hệ thống tệp trong PHP , trước tiên chúng ta cần phải làm rõ khái niệm của chúng ta về chính xác tệp là gì. 

File system trong PHP là gì?

Tệp có thể là tài liệu văn bản (notepad, word, v.v.), hình ảnh, bảng tính hoặc bất kỳ thứ gì tương tự. Việc quản lý và vận hành các tệp đúng cách là rất cần thiết để một ứng dụng tốt hoạt động trơn tru.

File system trong PHP

Quản lý tệp trong file system của PHP có thể bao gồm tạo tệp, đọc tệp, ghi nội dung vào tệp, chỉnh sửa tệp hoặc đóng tệp. Tất cả những điều trên đều có ý nghĩa riêng. Để thực hiện các hoạt động này, PHP có các chức năng đặc biệt dành riêng cho mục đích này. Tập hợp các hàm này và hành vi của chúng, được gọi là file system trong PHP. 

Cách thực hiện các chức năng của file system trong PHP

Để thực hiện các chức năng này, chúng ta không cần bất kỳ cài đặt nào hoặc bất kỳ loại giao diện cụ thể nào. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về các hàm được sử dụng cho hệ thống tệp trong PHP. Hành vi của hàm bị ảnh hưởng bởi các thuộc tính mà chúng ta đặt trong tệp 'php.ini'. Tệp 'php.ini' này có thể được tìm thấy trong thư mục máy chủ được lưu trên màn hình của bạn.

 File system trong PHP tương thích với tất cả các loại hệ thống. Chỉ có một chút khác biệt giữa định nghĩa đường dẫn trong unix và windows. Trong hệ thống unix, các tên thư mục được phân tách bằng dấu gạch chéo (/) trong khi trong windows, cả hai dấu gạch chéo ngược (/) và dấu gạch chéo ngược (\) đều có thể được sử dụng.

>>> Đọc thêm: Top Framework PHP lập trình viên nên dùng trong năm 2021

Quy trình sử dụng File System trong PHP

Chia quy trình thành ba bước, chúng ta có các thao tác như sau

Mở tệp 

Để mở một tập tin, chúng ta sử dụng hàm fopen (). Cú pháp của hàm như sau:

         

 fopen(filename, mode, include_path, context); 

 Trong cú pháp trên,

 • Filename là tên của tệp sẽ được mở.
 • mode là kiểu truy cập của tệp. Nó được định nghĩa bằng cách sử dụng một ký tự.
 • r - loại chỉ đọc
 • r + - kiểu đọc và ghi
 • w - kiểu chỉ ghi. Xóa tệp và bắt đầu viết.
 • w + - kiểu đọc và ghi
 • a - kiểu chỉ viết. Viết ở cuối tệp bảo toàn dữ liệu trước đó.
 • a + - kiểu đọc và viết. Viết ở cuối tệp bảo toàn dữ liệu trước đó.
 • x - kiểu chỉ ghi. Tạo một tệp mới để ghi dữ liệu.
 • x + - kiểu đọc và ghi. Tạo một tệp mới để ghi dữ liệu.
 • include_path được đặt thành 1 nếu chúng ta cũng muốn tìm kiếm tệp trong php.ini.
 • ngữ cảnh là một tập hợp các tùy chọn có thể sửa đổi hành vi của luồng.

>>> Đọc thêm: Hàm MySQL trong PHP - Nằm lòng các hàm MySQL trong PHP

Làm việc trên tệp Fule system trong PHP

Để thực hiện các hành động khác nhau trên tệp bằng cách sử dụng hệ file system trong PHP, chúng ta có nhiều chức năng khác nhau như sau

chmode () - Đây là một hàm được sử dụng để thay đổi chế độ của tệp. Cú pháp của nó như sau:
chmode(file,mode);

Trong đó tệp là tên của tệp và chế độ là nhóm quyền mới cho tệp. Nó bao gồm 4 số, số đầu tiên luôn là số không. Quyền thứ hai xác định quyền cho chủ sở hữu, quyền thứ ba cho nhóm của anh ta và quyền thứ tư cho mọi người khác.

copy () - Đây là một hàm để sao chép một tập tin này sang một tập tin khác. Cú pháp của nó như sau:
copy (file, to_file);
trong đó tệp là tên của tệp được sao chép và to_file là tên của tệp mà nó phải được sao chép.

dirname () - Đây là một hàm cho chúng ta biết tên thư mục từ đường dẫn đã cho. Cú pháp của nó như sau:
dirname(path);
trong đó đường dẫn là đường dẫn mà từ đó tên thư mục được tìm thấy.

disk_total_space () - Đây là một hàm cho chúng ta biết tổng không gian trong thư mục tính bằng byte. Cú pháp của nó như sau:
disk_total_space (file);
nơi thư mục chỉ định tên thư mục sẽ được kiểm tra.

feof () - Đây là một hàm dùng để tìm xem chúng ta đã đến cuối tệp hay chưa. Cú pháp của nó như sau:
feof (file);
trong đó tệp là tên của tệp được kiểm tra. Hàm trả về true nếu đã đạt đến cuối, nếu không thì fale.

file_exists () - Đây là hàm được sử dụng để kiểm tra xem tệp có tồn tại ở vị trí đã cho hay không. Cú pháp của nó như sau:
file_exists (path);
trong đó đường dẫn là vị trí của tệp được kiểm tra. Nó trả về true nếu tệp hiện diện và false nếu không.

fileperms () - Đây là một hàm cung cấp cho chúng ta thông tin về các quyền được thiết lập trên một tệp. Cú pháp của nó như sau:
fileperms (file);
trong đó tên tệp là tên của tệp được kiểm tra. Nó trả về số cho phép 4 chữ số.

rename () - Đây là một hàm được sử dụng để đổi tên một tập tin. Cú pháp của nó như sau:
rename(oldname, newname, context);
trong đó oldname là tên của tệp được đổi tên, newname là tên mới được đặt cho tệp và context chỉ định ngữ cảnh xử lý tệp.

rewind () - Đây là một hàm di chuyển vị trí của con trỏ tệp đến đầu tệp. Cú pháp của nó như sau:
rewind (file);
trong đó tên tệp là tên của tệp mà con trỏ sẽ được di chuyển.
Đóng tệp:
Để đóng một tệp của hệ thống tệp trong PHP, chúng tôi sử dụng hàm fclose (). Cú pháp của hàm như sau:
fclose (filename);
trong đó filename là tên của tệp sẽ được đóng.

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình PHP

Kết luận: Trên đây là một số thông tin về File System trong PHP cùng các câu lệnh để thực hiện chức năng trong PHP. Hy vọng bạn thấy bài viết trên hữu ích và có thể áp dụng các kiến thức này trong quá trình lập trình. Tìm hiểu thêm về PHP và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại Viện Công nghệ thông tin T3H.