× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Tìm hiểu về Comment, Include và Require trong PHP

01/07/2021 01:44

Khi làm việc với một dự án, việc sử dụng comments là vô cùng cần thiết. Bởi lẽ khi không làm việc trên một mã nguồn trong một thời gian dài, bạn sẽ rất dễ quên mã đó dùng để làm gì. Do vậy, việc để lại comment sẽ giúp không chỉ  bạn, mà những người sau có thể làm  việc với dự án đó dễ dàng hơn. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về Comment trong PHP và một số hàm như Include và Require trong PHP.

Tìm hiểu về comment trong PHP

Nhận xét mã nguồn cũng rất quan trọng khi nhiều nhà phát triển phải làm việc trên cùng một dự án. Những thay đổi được thực hiện bởi một nhà phát triển có thể dễ dàng được hiểu bởi các nhà phát triển khác bằng cách đọc các nhận xét.

Thông thường bạn phải có khoảng 3 dòng comment cho mỗi 10 dòng mã.

Các chú thích dòng đơn bắt đầu bằng dấu gạch chéo kép // và chúng kết thúc trên cùng một dòng như sau:

  • //
  • Nhận xét nhiều dòng bắt đầu bằng dấu gạch chéo lên phía trước, theo sau là dấu hoa thị / * và kết thúc bằng dấu hoa thị, sau đó là dấu gạch chéo * /.

 /* this is a multiple-line

*comment

*example

Sơ đồ dưới đây cho thấy một tệp PHP có cả nhận xét nhiều dòng và một dòng.

Ví dụ:

PHP Include và PHP Include_once

Câu lệnh php “include” được sử dụng để đưa các tệp khác vào một tệp PHP.

Nó có hai biến thể, include và include_once. Bao gồm_once bị trình thông dịch PHP bỏ qua nếu tệp được đưa vào.

Câu lệnh include có cú pháp sau

<? php 

bao gồm 'tên_tệp'; 

?>

Câu lệnh include_once có cú pháp sau

<? php 

include_once 'file_name'; 

?>

Trong câu lệnh trên ta có:

  • “Include / include_once” là câu lệnh bao gồm tệp
  • “'File_name'” là tên của tệp được đưa vào.

Ví dụ: Include/ Include_once

Giả sử bạn đang phát triển một trang web có cùng một menu điều hướng trên tất cả các trang.

Bạn có thể tạo một tiêu đề chung sau đó đưa nó vào mọi trang bằng cách sử dụng câu lệnh include Hãy xem cách này có thể được thực hiện như thế nào.

  • Chúng tôi sẽ tạo 2 tên tệp
  • header.php, index.php

Dưới đây là các mã cho; header.php

<a href="/index.php">Home</a>
<a href="/aboutus.php">About us</a>

<a href="/services.php">Services</a>

<a href="/contactus.php">Contact Us</a>

index.php

<?php

include 'header.php';

?>

PHP Require & PHP require_once

Câu lệnh request có hai biến thể, request và demand_once. Câu lệnh request / request_once được sử dụng để bao gồm tệp.

Request_once bị bỏ qua nếu tệp bắt buộc đã được thêm bởi bất kỳ câu lệnh nào trong bốn câu lệnh include.

Nó có cú pháp sau:

<?php

require 'file_name';

?>

<?php

require_once 'file_name';

?>

Trong cú pháp trên, ta có:

  • “Request / Requi_once” là câu lệnh bao gồm tệp
  • “'File_name'” là tên của tệp được đưa vào.

Ví dụ về Require:

Giả sử chúng ta đang phát triển một ứng dụng hỗ trợ cơ sở dữ liệu.

Chúng tôi có thể tạo một tệp cấu hình mà chúng tôi có thể đưa vào tất cả các trang kết nối với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng câu lệnh request. config.php

<?php
$config['host'] = 'localhost';
$config['db'] = 'my_database';
$config['uid'] = 'root';
$config['password'] = '';
?>

Bây giờ chúng ta hãy xem mã mẫu yêu cầu tệp cấu hình. Pages_model.php

<?php

require 'config.php'; //require the config file

//other code for connecting to the database

?>

So sánh include với require trong PHP

 

Include

Require

Đưa ra cảnh báo khi xảy ra lỗi

Không đưa ra cảnh báo

Việc thực thi tập lệnh tiếp tục khi xảy ra lỗi

Việc thực thi tập lệnh sẽ dừng lại khi xảy ra lỗi

 

Nói chung, bạn nên sử dụng câu lệnh include để khi xảy ra lỗi, việc thực thi tập lệnh sẽ tiếp tục hiển thị địa chỉ email quản trị trang web hoặc trang liên hệ với chúng tôi.

Câu lệnh request nên được sử dụng nếu toàn bộ script không thể chạy mà không có tệp được yêu cầu.

Các câu lệnh "include" và "request" có thể được sử dụng ở bất kỳ dòng nào trong mã nguồn mà bạn muốn mã xuất hiện.

Kết luận: Comment, Include và Require trong PHP đều là các lệnh cần thiết khi làm việc với ngôn ngữ này. Bài viết trên đã giới thiệu về Comment, Include và Require cũng các ví dụ đi kèm. Hy vọng bạn thấy bài viết trên hữu ích. Tìm hiểu thêm về PHP và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học tại Viện công nghệ thông tin T3H.