× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Java URL - Tiến trình xử lý URL trong Java cho người mới tìm hiểu

25/10/2021 12:21

Chúng ta đều biết URL là một chuỗi văn bản duy nhất hoạt động như một kiểu danh tính cho tất cả các nguồn trên Internet. URL hỗ trợ xác định các nguồn có sẵn trên Internet. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá về lớp Java URL hoạt động như một phương tiện kết nối với internet. Ngoài ra chúng ta sẽ học cách viết các chương trình Java  có thể giao tiếp với URL và khám phá lớp URL và lớp URLConnection với các ví dụ cụ thể.

Khái niệm Url là gì?

URL là viết tắt của Uniform Resource Locator, là một tham chiếu hoặc địa chỉ đến các tài nguyên duy nhất như các tệp, trang HTML hoặc tài liệu,... Định dạng của URL nằm trong chuỗi mô tả quá trình tìm kiếm tài nguyên trên Internet.

url la gi

Các phân đoạn của một URL 

Một URL có thể có nhiều thành phần. Nhưng chủ yếu là ba phân đoạn khuôn khổ như sau:

  • Protocol: HTTP (HyperText Transport Protocol) là quy ước ở đây. Protocol bao gồm HTTP, HTTPS FTP và File. path và host cũng được gọi là authority
  • Hostname hoặc Server Name: 
  • File name
  • Port Number

Lớp Java URL là gì?

Lớp Java URl là cổng để truy cập các tài nguyên trên web. Đối tượng của lớp java.net.URL đại diện cho URL và đối tượng này quản lý tất cả thông tin có trong chuỗi URL. Có nhiều phương thức trong lớp Java URL để tạo đối tượng của lớp URL.

>>> Đọc thêm: Lớp lồng nhau trong Java - 4 loại lớp lồng nhau bạn cần nắm rõ

 

Cấu trúc của lớp URL Java 

 

STT

Cấu trúc

Mô tả

1

URL(String address) throwsMalformedURLException

Tạo đối tượng URL từ chuỗi đầu vào đã cho

2

URL(String protocol, String host, String file)

Tạo một đối tượng URL từ giao thức đầu vào, máy chủ lưu trữ và tên tệp đã cho

3

URL(String protocol, String host, int port, String file)

Tạo đối  tượng URL từ giao thức, tên máy chủ, số cổng và tên tệp được chỉ định

4

URL(URL context, String spec)

Tạo đối tượng URL bằng cách phân tích cú pháp tả chuỗi đã cho trong ngữ cảnh nhất định

5

URL(String protocol, String host, int port, String file, URLStreamHandler handler)

Tạo một đối tượng URL từ giao thức, tên máy chủ, số cổng, tệp và trình xử lý được chỉ định

6

URL(URL context, String spec, URLStreamHandler handler)

Tạo URL bằng cách phân tích cú pháp thông số đã cho với trình xử lý đầu vào đã cho bên trong ngữ cảnh nhất định

 

>>> Đọc thêm: Tệp Java Jar - Cách tạo tệp Java Jar của riêng bạn

Lớp URLConnection trong Java

Lớp URLConnection trong Java giúp biểu diễn một “kết nối hoặc giao tiếp”giữa ứng dụng và URL. Lớp này cũng giúp chúng ta đọc và viết dữ liệu tới một nguồn cụ thể của URL. java.net.URLConnection là một lớp trừu tượng mà lớp phụ đại diện cho nhiều loại kết nối URL.

Ví dụ:

  • Phương thức openConnection() trả lại đối tượng của lớp HttpURLConnection nếu bạn kết nối một URL với HTTP protocol.
  • Phương thức openConnection() trả lại đối tượng của lớp JarURLConnection nếu bạn muốn kết nối tới URL của tệp JAR.

Phương thức OpenConnection()

Chúng ta có thể lấy đối tượng và thể hiện của lớp URLConnection với phương thức open Connection() của lớp Class.

Cú pháp của phương thức này:

public URLConnection openConnection() throws IOException { }

Phương thức của lớp URLConnection trong Java

Có rất nhiều phương thức trong URLConnection để thiết lập hoặc lấy lại các chi tiết về việc kết nối. Những phương thức này là:

 

STT

Phương thức

Mô tả

1

Object getContent()

Trả về nội dung của kết nối URL

2

String getContentEncoding()

Trả lại giá trị của của trường tiêu đề mã hóa nội dung ở dạng chuỗi

3

int getContentLength()

Cung cấp giá trị của trường tiêu đề độ dài nội dung trong biểu mẫu chuỗi

4

String getContentType()

Trả về giá trị của trường tiêu đề kiểu nội dung

5

int getLastModified()

Cung cấp giá trị của trường tiêu đề được sửa đổi lần cuối

6

long getExpiration()

Trả về giá trị của trường tiêu đề đã hết hạn

7

long getIfModifiedSince()

Trả về giá trị của đối tượng trường ifModifiledSince 

 

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình Java

Kết luận: Lớp URL được sử dụng trong Java để truy cập tài nguyên mang theo chương trình. Có nhiều phần hoặc phân đoạn của URL để xác định một URL duy nhất. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Java URL và tiến trình xử lý nó trong Java. Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về Java URL và có thể áp dụng những kiến thức này trong những dự án tới. Tìm hiểu thêm về Java và các ngôn ngữ lập trình khác qua các  khóa học lập trình tại T3H.