× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Các biến trong Java - Tìm hiểu về các loại biến trong Java

06/04/2021 02:13

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của Biến trong Java và xem xét các loại biến Java cùng với một số ví dụ sẽ giúp bạn viết chương trình của mình một cách dễ dàng.

Các biến trong Java

Khái niệm biến trong Java

Một biến là một vị trí bộ nhớ được đặt tên chứa giá trị dữ liệu của một kiểu dữ liệu cụ thể. Một biến trong Java là một loại vùng chứa chứa giá trị trong quá trình thực thi chương trình. Biến là một đơn vị lưu trữ cơ bản trong chương trình đại diện cho các vị trí lưu trữ dành riêng, mà các giá trị của nó có thể được thao tác trong quá trình thực thi chương trình. Chúng ta gán một biến có kiểu dữ liệu. Các giá trị của các biến có thể thay đổi.

Khái niệm biến trong Java

Tìm hiểu về khái niệm biến trong Java

Một số đặc điểm của biến trong Java

 • Các biến còn được gọi là biến tượng trưng vì chúng được đặt tên.
 • Một biến là một vùng bộ nhớ và vị trí bộ nhớ này bị ảnh hưởng khi bất kỳ thao tác hoặc thao tác nào được thực hiện trên các biến.
 • Trong Java, chúng ta nên khai báo tất cả các biến trước khi sử dụng chúng.
 • Mỗi biến có một kiểu dữ liệu cụ thể, xác định bộ nhớ của nó và kiểu dữ liệu mà nó có thể lưu trữ.
 • Các biến thường được sử dụng để lưu trữ thông tin từ văn bản, mã (ví dụ: mã tiểu bang, mã thành phố, v.v. ) đến số, kết quả tạm thời của các phép tính phức tạp, v.v.

Ví dụ: câu lệnh sau khai báo một biến country_code của kiểu int-

int country_code;

Khai báo một biến

Để khai báo biến, chúng ta phải chỉ định kiểu dữ liệu theo sau là tên duy nhất của biến.

Việc khai báo một biến thường có cú pháp sau:

dataType variableName;

Trong đó dataType là type-specifier là bất kỳ kiểu dữ liệu Java nào và variableName là tên duy nhất của một biến. Tên biến là một định danh , do đó tất cả các quy ước / quy tắc đặt tên của một định danh phải được áp dụng để đặt tên cho một biến.

Ví dụ:

double payRate ;

Ở đây, payRate là một biến kiểu dữ liệu kép.

Một số khai báo biến khác là:

float area ;

char grade ;

String sentence ;

Khi nhiều hơn một biến của cùng một kiểu dữ liệu cần được xác định, chúng tôi sử dụng công cụ chỉ định kiểu theo sau là danh sách các biến được phân tách bằng dấu phẩy.

 

double salary, wage, portNumber ;

int month, day, year ;

long length, radius ;

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình Java Web Full-Stack

Lưu ý về cách đặt tên biến trong Java

 1. Tên biến không được chứa khoảng trắng, ví dụ: long dist ance = 1000 ; không hợp lệ vì tên biến có khoảng trắng trong đó.
 2. Tên biến có thể bắt đầu bằng ký tự đặc biệt đô la ($) và dấu gạch dưới (_) .
 3. Chữ cái đầu tiên của một biến không thể là một chữ số.
 4. Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái viết thường, ví dụ: số int. Đối với các tên biến dài có nhiều hơn một từ, chúng ta có thể sử dụng camelCase , ví dụ: int LươngPerDay; lãi suất thả nổi; ,Vân vân. có giá trị.
 5. Chúng ta không thể sử dụng các từ khóa như int, for, while, class, v.v. làm tên biến.
 6. Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường trong Java.

>>> Đọc thêm: Kiểu dữ liệu trong Java - Tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong Java

Khởi tạo một biến trong Java

Chúng ta đã thảo luận về cách khai báo một biến. Nhưng điều này không cung cấp giá trị ban đầu cho biến, tức là biến vẫn chưa được khởi tạo. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về cách khởi tạo một biến đang cung cấp giá trị cho một biến.

Cú pháp:

variableName = value ;

Ví dụ:

payRate = 2500;

Kết hợp khai báo và khởi tạo, chúng ta có thể viết-

dataType variableName = value ;

Ví dụ:

double area = 378.87 ;

Sơ đồ sau minh họa khai báo biến và cấp phát bộ nhớ của nó:

Mã:

public class VariableTutorial

{

 public static void main(String args[])

 {

  // Declaring and initializing the variables

  long hoursWorked = 50;

  double payRate = 40.0, taxRate = 0.10, taxPayable;

  System.out.println("Hours Worked: " +hoursWorked);

  // Performing operations on variables

  System.out.println("Payment Amount: " + (hoursWorked * payRate));

  taxPayable = hoursWorked * payRate * taxRate;

  System.out.println("Tax Payable: " +taxPayable);

 }

}

Output

Hours Worked: 50

Payment Amount: 2000.0

Tax Payable: 200.0

Giá trị ban đầu của biến trong Java

Không có giá trị mặc định cho các biến cục bộ , vì vậy chúng ta phải gán một giá trị cho một biến cục bộ trước lần sử dụng đầu tiên. Tuy nhiên, mỗi biến lớp, biến thể hiện hoặc thành phần mảng được khởi tạo với một giá trị mặc định khi nó được tạo:

 

Kiểu

Giá trị ban đầu/ mặc định

byte

0(Zero) of byte type

short

0(Zero) of byte type

int

o

long

oL

float

o.oD

double

‘\u0000’

char

false

boolean

null

Các loại reference

null

 

Ví dụ để hiểu khái niệm về giá trị mặc định của biến lớp hoặc biến cá thể:

public class DefaultValues

{

 //declaring Primitive types

 byte byteNum;

 short shortNum;

 int intNum;

 long longNum;

 float floatNum;

 double doubleNum;

 char charValue;

 boolean flag;

 DefaultValues object1;

 //declaring Reference types

 String mySentence;

 public void getDefaultValues()

 {

  System.out.println("The Default value of byte is: " +byteNum);

  System.out.println("The Default value of short is: " +shortNum);

  System.out.println("The Default value of Int is: " +intNum);

  System.out.println("The Default value of long is: " +longNum);

  System.out.println("The Default value of float is: " +floatNum);

  System.out.println("The Default value of double is: " +doubleNum);

  System.out.println("The Default value of char is: " +charValue);

  System.out.println("The Default value of boolean is: " +flag);

  System.out.println("The Default value of String is: " +mySentence);

  System.out.println("The Default value of Object is: " +object1);

 }

 public static void main(String args[])

 {

  DefaultValues object = new DefaultValues();

  object.getDefaultValues();

 }

}

Output

The Default value of byte is: 0

The Default value of short is: 0

The Default value of Int is: 0

The Default value of long is: 0

The Default value of float is: 0.0

The Default value of double is: 0.0

The Default value of char is:

The Default value of boolean is: false

The Default value of String is: null

The Default value of Object is: null

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm biến và cách khai báo biến trong Java. Trong phần sau của bài viết này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới bạn các loại biến trong Java và các ví dụ minh họa cụ thể. Tìm hiểu thêm về ngôn ngữ lập trình Java và các ngôn ngữ khác qua các khóa học lập trình tại T3H nhé!