× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Các kiểu dữ liệu Python (Với danh sách đầy đủ)

14/12/2022 01:18

 Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê tất cả các loại dữ liệu và thảo luận về chức năng của từng kiểu dữ liệu trong Python

Các kiểu dữ liệu Python được sử dụng để xác định loại biến. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê tất cả các loại dữ liệu và thảo luận về chức năng của từng loại. Nếu bạn đang bắt đầu học Python, trước tiên đừng quên truy cập blog của chúng tôi để đọc thêm tài liệu nhé!

Kiểu dữ liệu Python

Có nhiều loại kiểu dữ liệu khác nhau trong Python. Một số kiểu dữ liệu Python tích hợp là:

 • Kiểu dữ liệu số : int, float, complex

 • Kiểu dữ liệu chuỗi : str

 • Các loại trình tự : danh sách, tuple, phạm vi

 • Các loại nhị phân : byte, bytearray, memoryview

 • Loại dữ liệu ánh xạ : dict

 • Kiểu Boolean : bool

 • Đặt kiểu dữ liệu : set, freezeset

  1. Kiểu dữ liệu số Python

  Kiểu dữ liệu số Python được sử dụng để chứa các giá trị số như;

  1. int - giữ số nguyên đã ký có độ dài không giới hạn.
  2. long- giữ số nguyên dài (tồn tại trong Python 2.x, không dùng nữa trong Python 3.x).
  3. float- giữ các số chính xác nổi và nó chính xác tới 15 chữ số thập phân.
  4. phức- giữ số phức.

  Trong Python, chúng ta không cần khai báo một kiểu dữ liệu trong khi khai báo một biến như C hay C++. Chúng ta chỉ có thể gán các giá trị trong một biến. Nhưng nếu chúng ta muốn xem nó đang giữ loại giá trị số nào, chúng ta có thể sử dụng type() , như sau:

  #create a variable with integer value.
  a=100
  print("The type of variable having value", a, " is ", type(a))
  
  #create a variable with float value.
  b=10.2345
  print("The type of variable having value", b, " is ", type(b))
  
  #create a variable with complex value.
  c=100+3j
  print("The type of variable having value", c, " is ", type(c))
  

  Nếu bạn chạy đoạn mã trên, bạn sẽ thấy đầu ra như hình bên dưới.kiểu dữ liệu python, sử dụng chức năng loại

  2. Kiểu dữ liệu chuỗi Python

  Chuỗi là một chuỗi các ký tự. Python hỗ trợ các ký tự Unicode. Nói chung, các chuỗi được biểu thị bằng dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép.

  a = "string in a double quote"
  b= 'string in a single quote'
  print(a)
  print(b)
  
  # using ',' to concatenate the two or several strings
  print(a,"concatenated with",b)
  
  #using '+' to concate the two or several strings
  print(a+" concated with "+b)
  

  Đoạn mã trên tạo ra đầu ra như hình dưới đây-kiểu dữ liệu python, ví dụ về kiểu dữ liệu chuỗi python

  3. Kiểu dữ liệu danh sách Python

  Danh sách là một kiểu dữ liệu linh hoạt độc quyền trong Python. Theo một nghĩa nào đó, nó giống như mảng trong C/C++. Nhưng điều thú vị về danh sách trong Python là nó có thể chứa đồng thời nhiều loại dữ liệu khác nhau. Danh sách chính thức là một chuỗi có thứ tự của một số dữ liệu được viết bằng dấu ngoặc vuông ([]) và dấu phẩy (,).

  #list of having only integers
  a= [1,2,3,4,5,6]
  print(a)
  
  #list of having only strings
  b=["hello","john","reese"]
  print(b)
  
  #list of having both integers and strings
  c= ["hey","you",1,2,3,"go"]
  print(c)
  
  #index are 0 based. this will print a single character
  print(c[1]) #this will print "you" in list c
  

  Đoạn mã trên sẽ tạo ra đầu ra như thế này-Kiểu dữ liệu Python - đầu ra ví dụ danh sách

  4. Tuple Python

  Tuple là một kiểu dữ liệu khác, là một chuỗi dữ liệu tương tự như một danh sách. Nhưng nó là bất biến. Điều đó có nghĩa là dữ liệu trong một bộ dữ liệu được bảo vệ chống ghi. Dữ liệu trong một tuple được viết bằng dấu ngoặc đơn và dấu phẩy.

  #tuple having only integer type of data.
  a=(1,2,3,4)
  print(a) #prints the whole tuple
  
  #tuple having multiple type of data.
  b=("hello", 1,2,3,"go")
  print(b) #prints the whole tuple
  
  #index of tuples are also 0 based.
  
  print(b[4]) #this prints a single element in a tuple, in this case "go"
  

  Đầu ra của mã ví dụ tuple kiểu dữ liệu python ở trên sẽ giống như hình ảnh bên dưới.Kiểu dữ liệu Python - đầu ra ví dụ tuple

  5. Từ điển Python

  Từ điển Python là một chuỗi dữ liệu không có thứ tự ở dạng cặp khóa-giá trị. Nó tương tự như kiểu bảng băm. Từ điển được viết trong dấu ngoặc nhọn ở dạng key:value. Nó rất hữu ích để truy xuất dữ liệu một cách tối ưu giữa một lượng lớn dữ liệu.

  #a sample dictionary variable
  
  a = {1:"first name",2:"last name", "age":33}
  
  #print value having key=1
  print(a[1])
  #print value having key=2
  print(a[2])
  #print value having key="age"
  print(a["age"])
  

  Nếu bạn chạy mã ví dụ kiểu dữ liệu từ điển python này, đầu ra sẽ giống như hình ảnh bên dưới.Kiểu dữ liệu Python - đầu ra ví dụ từ điển python

Vì vậy, đó là tất cả về các kiểu dữ liệu Python ngày hôm nay. Đừng quên chạy mọi đoạn mã trên máy của chính bạn